• MISIE

     wychowawca: mgr Joanna B.

     pomoc nauczyciela: Edyta G.

     Adres e-mailowy grupy Misie:  grupamisie14@gmail.com


      TEMATYKA W LUTYM

     Tydzień 1

     Kim będę, gdy dorosnę?

      Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • mówienie o swoich potrzebach;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola;
     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

     Językowa aktywność dziecka:

     • uważne słuchanie rozmówcy;
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek);
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała;
     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
     • określanie przydatności danych przedmiotów;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru − poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej;
     • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

     Tydzień 2

     Jaka jest moja ulubiona baśń?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
     • składanie ubrań przed leżakowaniem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji ruchowej;
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

      Społeczny obszar rozwoju dziecka

      Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
     • mówienie o swoich potrzebach;
     • odpowiadanie na pytania.
     • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

      Społeczna aktywność dziecka:

     • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie.
     • Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • obserwowanie dorosłego czytającego książki, czasopisma;
     • naśladowanie czytających dorosłych, np. zabawa w czytanie;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
      Artystyczna aktywność dziecka:
     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).
      Aktywność poznawcza:
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • rysowanie na dowolne tematy;
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
     • wskazywanie ilustracji odpowiadającej fragmentowi wysłuchanego opowiadania.

     Tydzień 3

     Gdzie mieszka sztuka?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z toalety;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • uważne słuchanie rozmówcy;
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek);
     • oglądanie filmów dla dzieci;
     • uczestniczenie w rozmowach na temat bohaterów filmowych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;

     podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;

     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • ustalanie kolejności wykonywania czynności;
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później).

     Tydzień 4

     Kiedy żyły dinozaury?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • składanie ubrań przed leżakowaniem;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

      Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
     • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • nazywanie wybranych części ciała;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
     • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

      Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
     • Społeczny obszar rozwoju dziecka

      Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
     • odpowiadanie na pytania.
     • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

      Społeczna aktywność dziecka:

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
     • Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

      Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
     • Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze;
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

     TEMATYKA W GRUDNIU

     Tydzień 1

     Co cieszy Mikołaja?

     Święty Mikołaj Z Workiem Prezentów | Premium Wektor

      

     W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

     − kim był św. Mikołaj
     − jak ubrany jest św. Mikołaj
     − co mikołajowi sprawia największą przyjemność
     − jak wygląda zaprzęg mikołaja
     − dlaczego Rudolf spełnia w zaprzęgu wyjątkową rolę
     − ile pudełek można przewieźć jednocześnie na sankach
     − jakie prezenty przynosi św. Mikołaj
     − jak zapakować prezenty, aby ładnie wyglądały
     − jak możemy pomagać innym i dlaczego jest to takie ważne
     − czy lepiej jest dostawać prezenty, czy je rozdawać

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;

     naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
     • próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
     • mówienie o swoich potrzebach;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
      Aktywność poznawcza:
     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     Tydzień 2

     Jakie sporty uprawiam zimą?

     Sporty zimowe, czyli aktywny sposób na spędzenie czasu zimą - KioskPolis.pl

     W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
     − jakie są charakterystyczne cechy zimy
     − jak wygląda zima na obrazach polskich malarzy
     − jakie są zabawy i sporty zimowe
     − jakie sprzęty wykorzystuje się podczas zabaw i sportów zimowych
     − jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas zabaw zimą i uprawiania sportów zimowych
     − jak i gdzie powstaje śnieg
     − jaki kształt mają gwiazdki śniegowe
     − jakie właściwości fizyczne ma śnieg
     − jak wygląda bałwan i jak go ulepić
     − jakie nazwy noszą poszczególne dni tygodnia
     − jak wygląda ptasia stołówka i czym dokarmiać ptaki zimą

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
      Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
      Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
      Społeczna aktywność dziecka:
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
     • próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych.
      Społeczny obszar rozwoju dziecka
      Społeczna aktywność dziecka:
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • odpowiadanie na pytania.
      Poznawczy obszar rozwoju dziecka
      Społeczna aktywność dziecka:
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
      Językowa aktywność dziecka:
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • uważne słuchanie rozmówcy;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
      Artystyczna aktywność dziecka:
     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • dostrzeganie otaczającego nas piękna;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
      Aktywność poznawcza:
     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;
     • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     Tydzień 3

     O czym w święta każdy z nas pamięta?

     Boże Narodzenie w handlu - Słodkie wypieki

     W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
     − jak przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia
     − jakie tradycje związane są ze świętami Bożego Narodzenia
     − jakich zasad należy przestrzegać podczas ubierania choinki
     − dlaczego warto sprawiać innym niespodzianki
     − w jaki sposób ludzie przesyłają sobie życzenia
     − jakie są charakterystyczne potrawy dla świąt Bożego Narodzenia
     − jak ułożyć świąteczne sudoku
     − w jaki sposób wykonać kolorowankę wodną
     − jak przygotować świąteczny stół

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
      Językowa aktywność dziecka:
     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
      Artystyczna aktywność dziecka:
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
      Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
      Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
      Społeczna aktywność dziecka:
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
     • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
      Społeczny obszar rozwoju dziecka
      Społeczna aktywność dziecka:
     • dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
     • odpowiadanie na pytania
      Poznawczy obszar rozwoju dziecka
      Społeczna aktywność dziecka:
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
      Językowa aktywność dziecka:
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • uważne słuchanie rozmówcy;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • obserwowanie dorosłego czytającego książki, czasopisma;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
      Artystyczna aktywność dziecka:
     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
      Aktywność poznawcza:
     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     Tydzień 4

     Który żywioł jest najważniejszy?

     Cztery żywioły Agrafkowe Studio

     W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
     − ogień jako żywioł i jego rola w życiu człowieka
     − woda jako żywioł i jej rola w życiu człowieka
     − ziemia jako żywioł i jej rola w życiu człowieka
     − powietrze jako żywioł i jego rola w życiu człowieka

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki.

     Aktywność poznawcza:

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.
      

     TEMATYKA W LISTOPADZIE

     Tydzień 1

     JAKIE SĄ MOJE OBOWIĄZKI?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata;
     • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
     • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
     • dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
     • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością.

     Językowa aktywność dziecka:

     • uważne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

      

     Tydzień 2

     CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji ruchowej;
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • nazywanie wybranych części ciała;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • nie przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;

     Językowa aktywność dziecka:

     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;

     składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      

     Tydzień 3

     JAKI JEST MÓJ KRAJ?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
     • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      

      

     Tydzień 4

     GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ MAŁĄ NIEDŹWIEDZICĘ I WIELKĄ NIEDŹWIEDZICĘ?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • mówienie o swoich potrzebach;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

     Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Aktywność poznawcza:

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.

     TEMATYKA W PAŹDZIERNIKU

     Tydzień 1

     JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?

      

      Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • składanie ubrań przed leżakowaniem;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji ruchowej;
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
     • ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy;
     • systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby);
     • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych);
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • nazywanie barw podstawowych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
     • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     Tydzień 2

     KTO MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM?

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji ruchowej;
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
     • określanie tego, co dziecko lubi robić;
     • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Aktywność poznawcza:

     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
     • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
      

     Tydzień 3

     CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • określanie tego, co dziecko lubi robić;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
     • uważne słuchanie rozmówcy;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
     • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

     Tydzień 4

     JAKI PLAN NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA?

      

      Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
     • Artystyczna aktywność dziecka:
     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

      

     Drodzy Rodzice!

     Do podanego podczas zebrania numeru konta bankowego (wpłaty na Radę Rodziców) wkradł się błąd.

     Poniżej podaję poprawiony numer konta:

     30 1090 1535 0000 0001 4828 1643

      


      

     TEMATYKA WE WRZEŚNIU

     Tydzień 1

     CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

      

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;

           korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

           wskazywanie części ciała i ich nazywanie;

           zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;

           zakładanie ubrań, butów;

           korzystanie z toalety;

           spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

           udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

           rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

           nazywanie wybranych części ciała;

           nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

           nazywanie wybranych części ciała;

           dostrzeganie podstawowych różnic między dziewczynkami i chłopcami;

           rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

           uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami

     skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

     ·       poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;

           podejmowanie prób wspólnych zabaw;

           rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           podawanie swojego imienia i nazwiska;

           określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;

           poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;

           przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

           nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;

           podejmowanie prób wspólnych zabaw;

           uczestniczenie we wspólnych zabawach;

           mówienie o swoich potrzebach;

           odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób;

           odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;

     Językowa aktywność dziecka:

           słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;

           maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

           wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

           słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

           obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;

           wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

           nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

           śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

           rysowanie, malowanie farbami plakatowymi;

           oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;

           słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism.

     Aktywność poznawcza:

           uczestniczenie w zabawach rozwijających;

           umiejętność poznawania samego siebie;

           wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;

           uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała;

           nazywanie danych części ciała;

           pokazywanie wymienionych części ciała u partnera;

           rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

           zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.

      

     Tydzień 2

     JAK BYĆ BEZPIECZNYM?

      

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

           zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;

           składanie ubrań przed leżakowaniem;

           odkładanie prac na półki indywidualne;

           spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

           udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

           rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

           nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

           reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

           uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

           uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

     ·       poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           podejmowanie prób wspólnych zabaw;

           rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;

           dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;

           poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           podawanie swojego imienia i nazwiska;

           przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

           podejmowanie prób wspólnych zabaw;

           uczestniczenie we wspólnych zabawach;

           mówienie o swoich potrzebach;

           odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka:

           maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

           wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

           słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

           różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;

           powtarzanie krótkich rymowanek;

           rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

           nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

           śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

           reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

           uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

           nazywanie barw podstawowych;

           uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Aktywność poznawcza:

           uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała;

           rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

           powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

           uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;

           określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

           porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

           liczenie palców, przedmiotów itp.;

           obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;

           obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;

           obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;

           składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru − poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

      

     Tydzień 3

     JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE? 

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           oglądanie siebie w lustrze;

           korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

           wskazywanie części ciała i ich nazywanie;

           korzystanie z toalety;

           odkładanie prac na półki indywidualne;

           spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

           udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

           rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

           nazywanie wybranych części ciała;

           nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

           nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

           uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

           nazywanie wybranych części ciała;

           rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

           uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

           przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

           poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym;

           sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia;

           spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych).

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           wskazywanie odpowiednich obrazków przedstawiających różne stany emocjonalne na kostce pantomimicznej;

           próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);

           próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych;

           dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;

           poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;

           współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;

           uczestniczenie we wspólnych zabawach;

           stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);

           odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka:

           uważne słuchanie rozmówcy;

           maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

           wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

           słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

           wypowiadanie się prostymi zdaniami;

           rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

           nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

           śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

           uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

           nazywanie barw podstawowych;

           rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny.

     Aktywność poznawcza:

           uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;

           wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;

           podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;

           rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

           powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

           dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze;

           wskazywanie wymienionych części ciała;

           nazywanie danych części ciała;

           pokazywanie wymienionych części ciała u partnera;

           zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;

           liczenie palców, przedmiotów itp.;

           rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

           rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

      

      

     Tydzień 4

     CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

           zakładanie ubrań, butów;

           odkładanie prac na półki indywidualne;

           spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

           składanie ubrań przed leżakowaniem;

           udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

           rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

           nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

           nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

           reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

           budowanie z naturalnych materiałów (piasek);

           uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

           uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

     ·       spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych);

     ·       naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;

           poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           uczestniczenie we wspólnych zabawach;

           nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;

           odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

           spacerowanie w pobliżu przedszkola (na terenie ogrodu przedszkolnego).

     Językowa aktywność dziecka:

           słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;

           rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;

           słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;

           wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

           słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

           powtarzanie krótkich rymowanek;

           wypowiadanie się prostymi zdaniami;

           rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

           słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

           nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

           śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

           uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

           reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

           rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

           uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

           budowanie z naturalnych materiałów (piasek);

           rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

           uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;

           rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

           powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

           uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);

           uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;

           określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

           zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;

           porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

           liczenie palców, przedmiotów itp.;

           obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;

           rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

           rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;

           oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;

           obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;

           zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

           obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;

           składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      

      


     Serdecznie witamy dzieci i rodziców nowych przedszkolaków smiley

     Jesteśmy przekonane, że trudne chwile rozstania szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie.smiley 
     Nasza grupa nazywa się Misie i będą ją tworzyły wesołe 3-latki. Chcąc znaleźć naszą szatnię trzeba wejść drugim wejściem i skręcić w lewo, a za szatnią są drzwi do sali Misiów. W pierwszych dniach września poznamy naszą salę, kąciki zabaw i plac zabaw. Nauczymy się imion nowych koleżanek i kolegów oraz naszych pań. heartPoznamy zasady, które pomogą nam zgodnie i bezpiecznie bawić się w sali i ogrodzie oraz poznamy rytm dnia przedszkolaka smiley


     Adaptacja to trudny czas. Czas zmian dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Od dzieci wymaga on nie tylko przystosowania się do nowych warunków otoczenia, poznania pań i rówieśników, nowej organizacji dnia, ale przede wszystkim nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami. 

     To, co nowe i trudne, wcale nie musi być niedobre. Należy dziecko przygotować do takich sytuacji, aby potrafiło sobie z nimi poradzić. Oto kilka rad: 

      

     Mamusiu, Tatusiu! 

     Wkrótce rozpocznę swoją przygodę w Miejskim Przedszkolu nr 14. Wiecie, że to dla mnie ważny moment, dla Was również. Ten wirus trochę nam namieszał, dużo się zmieniło, dlatego przeczytajcie uważnie garść informacji, żebyśmy mogli spokojnie przyjść z uśmiechem na ustach 1 września. 

     • Przedszkole jest dla mnie otwarte w godzinach 6.30-16.30.  

      

      

     • Mamusiu, Tatusiu, zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo i zachowajmy odstęp 1,5 metra od innych rodziców przyprowadzających swoje dzieci. Postarajmy się wyjść z domu odpowiednio wcześnie, może będziemy musieli poczekać minutkę lub dwie, żeby wejść do mojego nowego przedszkola. Wiecie przecież, że lepiej teraz unikać zbyt dużej liczby osób obok siebie. 

     • Mamusiu, Tatusiu, pożegnajmy się szybko w szatni i zaprowadźcie mnie do drzwi sali “Misie” skąd odbierze mnie miła pani z przedszkola. Umówmy się wcześniej w jaki sposób się pożegnamy się i trzymajmy się tych ustaleń. Spróbujcie żegnać się ze mną czule, ale szybko. Wiem, jakie to trudne, ale postarajcie się uodpornić na moje łzy. Pamiętajcie, że one są moim sposobem na stres i rozstanie. Zwykle jednak szybko zapominam o smutku. Pamiętajcie, że Wasze zdenerwowanie i niepewność wyczuje natychmiast a wtedy… będę protestować jeszcze głośniej. Wymyślmy razem, co mogę zabrać do przedszkola, co doda mi odwagi i pocieszy.

     • Jeżeli obiecujecie, że będziecie w pobliżu, bądźcie tam i nigdzie nie odchodźcie. Zawsze mówcie mi, co zamierzacie. Jeśli będziecie chcieli wyjść z przedszkola powiedzcie mi o tym, nawet jeśli wiecie, że się rozpłaczę. Nie martwcie się, jest ze mną Pani wychowawczyni, która na pewno mnie przytuli. Jeśli będziecie chcieli powiedzieć mi, o której mnie odbierzecie, to nie mówcie, że będziecie za trzy godziny, bo ja nie wiem ile to jest. Lepiej jak usłyszę, że przyjdziecie po obiedzie, po odpoczynku, po podwieczorku. I nigdy się nie spóźniajcie. Nie chcę pomyśleć, że zapomnieliście o mnie.

      

     • Pamiętajcie, że wszystko, co mówicie na temat przedszkola wpływa na to jak w nim się czuję. Wiem, że macie prawo do przeżywania własnych emocji - ale to są sprawy dorosłych. Ja jestem dzieckiem i bardzo chciałbym słyszeć jedynie spokojne i pełne szacunku opinie. Motywujcie mnie do przedszkola w sposób pozytywny – podkreślając często ile już udało mi się osiągnąć. Opowiedzcie najbliższym o moich sukcesach (najlepiej przy mnie) - ale nie koloryzujcie.

      

     • Po poranku pełnym przygód i pysznym obiedzie musze trochę odpocząć. Będę miał swój leżak i własną, kolorową pościel. Przygotujcie mi proszę wygodną piżamkę, którą będę umiał samodzielnie założyć. Jak będę miał kłopot to pani mi pomoże, ale ja bardzo chcę móc sam się przebrać, super jest być samodzielnym przedszkolakiem. Na koniec tygodnia weźmiemy do domu piżamkę do wyprania. Jeżeli potrzebuję do zaśnięcia towarzystwa swojej mięciutkiej zabawki mogę ją przynieść, ale mój pluszowy przyjaciel musi pozostać w przedszkolu i czekać na mnie na moim leżaczku. 

     NOCKA w Little HARVARD - Przedszkole Gdańsk - Little HARVARD

     • Przedszkolne codzienność potrafi nieść wiele niespodzianek dlatego proszę, pozostawcie mi w szatni podpisane zapasowe ubrania. Mogą się przydać kiedy pyszny kompot trafi na bluzkę, pobrudzę koszulkę farbą lub fantastyczna zabawa sprawi, że zapomnę pójść do łazienki. 

      

     • A jeżeli już mowa o stroju... Mamusiu, Tatusiu, pamiętajcie, że w przedszkolu musi być mi po prostu wygodnie. Wolę nosić spodnie na gumkę niż te ciasne i sztywne, w których tak trudno odpiąć guzik. Najlepiej jeżeli założę koszulkę, a na to bluzkę, którą będę mógł zdjąć kiedy będzie mi za ciepło. Wygodne kapcie to też podstawa. Trudno dobrze się bawić kiedy kapcie mi spadają przy każdym kroku. Najlepsze będą takie zapinane na rzepy lub wsuwane, z nimi najszybciej poradzę sobie w szatni kiedy będziemy wracali do przedszkola po zabawie na placu przedszkolnym. 

      

     • Dbajcie o dobrą komunikację z moimi wychowawcami. Osoby opiekujące się mną powinny znać moje mocne i słabe strony oraz kłopoty, z jakimi właśnie się borykam. Pytajcie nie tylko o czy zjadłem obiad, ale jakie poczyniłem postępy, czy nawiązuję kontakty z rówieśnikami, w jakim stopniu jestem samodzielny. Nigdy nie porównujcie mnie do innych dzieci. Nie ma reguły, co do czasu trwania i przebiegu adaptacji. Mam prawo przechodzić ją tak,  jak przechodzę.

     • Pomóżcie mi stać się samodzielnym przedszkolakiem. Bądźcie cierpliwi, kiedy będę długo  sam się ubierał, zakładał  buty, jadł samodzielnie posiłek czy radził sobie w toalecie. Bądźcie przy mnie i wspierajcie mnie, ale nie wyręczajcie w tych czynnościach

     .

     A co jest chyba najważniejsze? Uśmiech i dobre nastawienie. Mamusiu, Tatusiu,  jeżeli zobaczę uśmiech na Waszej twarzy zamiast przerażenia to dużo szybciej poradzę sobie z rozstaniem i odnalezieniem się w grupie. Przecież wiecie, że w przedszkolu czeka na mnie wiele przygód, nawet jeżeli na początku będzie trochę trudniej to za jakiś czas na pewno będę tu wchodził z uśmiechem. 

      


      „Wyprawka” czyli wyposażenie przedszkolaka: 

     • Wygodne, dobrze dopasowane obuwie ze sztywną podeszwą (tak, aby maluszek mógł je sam założyć, podpisane). 
     • Wygodne ubranie, które nie będzie krępowało ruchów przy zabawie i nie będzie utrudniało dziecku korzystania z toalety. 
     • Ubranie na zmianę, które należy zostawić w szatni, w podpisanym worku na wieszaku.
     • Piżamka (podpisana). 
     • Mokre chusteczki, nawilżany papier toaletowy i chusteczki higieniczne. 

     Przygotowanie do samodzielności: Co_przedszkolak_umiec_powinien.pdf


     Rozkład dnia w grupie Misie:

     Grafika wektorowa She bear, obrazy wektorowe, She bear ilustracje i kliparty

     6.30 – 8.00 Witamy się, rozmawiamy, podejmujemy zabawę według własnych pomysłów, zgłaszamy propozycje innych działań. Zajęcia niekierowane.

     8.00 - 8.30 Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne. Kontynuujemy ulubione zabawy. Nawiązujemy i podtrzymujemy przyjazne relacje z rówieśnikami. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo z panią, utrwalając i pogłębiając zdobyte wiadomości i umiejętności. Zajęcia kierowane i niekierowane

     • Gimnastykujemy się. Zajęcia kierowane
     • Myjemy się (dbamy o higienę osobistą zgodnie z zaleceniami GIS). Zajęcia kierowane

     8.30 Jemy śniadanie (utrwalamy umiejętność kulturalnego jedzenia i  posługiwania się sztućcami, poznajemy znaczenie racjonalnego odżywiania się dla zdrowia). Zajęcia niekierowane.

     9.00 Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych, warsztatach, spotkaniach, imprezach, wspierających rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy i fizyczny. Malujemy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy, gimnastykujemy się, słuchamy bajek, opowiadań, legend, recytujemy wiersze, rozwijamy zainteresowania i zdolności twórcze, wykorzystujemy swoje możliwości w działaniu. Zajęcia kierowane i niekierowane

     10.30 Bawimy się na przedszkolnym placu zabaw (poznajemy najbliższe środowisko, zaspokajamy potrzebę ruchu i relaksu, przestrzegamy umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia, dokonujemy wyboru aktywności, korzystamy z zabawek do piasku i ze sprzętu sportowego, zgodnie z zaleceniami GIS). Zajęcia kierowane i niekierowane.

     11.30 Przygotowujemy się do obiadu. Jemy obiad. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane.

     12.00 - 14.15 Odpoczywamy na leżakach (słuchamy kołysanek, muzyki relaksacyjnej, bajek). Kształtujemy czynności samoobsługowe. Zajęcia niekierowane.

     14.15 – 14.45 Przygotowujemy się do podwieczorku. Jemy podwieczorek. Zajęcia niekierowane.

     14.45– 16.30 Kontynuujemy ulubione zabawy, żegnamy się, dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi, opuszczamy przedszkole, ale tylko do następnego dnia.  Zajęcia kierowane i niekierowane   

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych