• Misja i wizja przedszkola

    

   MISJA

   Głównym celem pracy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze jest stworzenie bezpiecznej i dobrze zorganizowanej przestrzeni do wychowania i kształcenia „małych Europejczyków” o twórczych postawach wobec otoczenia i wobec siebie.

    

   WIZJA

   Miejskie Przedszkole nr 14 w Zielonej Górze, to nowoczesna placówka o wysokich standardach, wyposażająca swoich wychowanków w bagaż doświadczeń, umożliwiający skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami w kolejnych etapach dorastania, w której najważniejszą wartością jest mądre towarzyszenie każdemu dziecku podczas jego edukacyjnej wędrówki.

    

   Priorytety działalności kierowanej jednostki

    

   1. Wprowadzenie nowych działań w sferze rozwoju poznawczego dziecka wzmacniających jego naturalną ciekawość i odwagę do zadawania pytań, odkrywania, próbowania i eksperymentowania oraz wykorzystujących w większym stopniu najnowsze rozwiązania technologii multimedialnej.

   2. Poszerzenie zakresu działań w sferze rozwoju społecznego dziecka, które z jednej strony będą budowały jego identyfikację kulturową, z drugiej zaś umożliwią kształtowanie postawy otwartości wobec inności, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka.

   3. Wzmocnienie współpracy środowiska przedszkolnego i rodzinnego w zakresie sfery rozwoju emocjonalnego dziecka, skupionej na kształtowaniu kompetencji rozpoznawania, rozumienia i radzenia sobie z własnymi emocjami w sposób społecznie akceptowalny.

    

    

  • Galeria zdjęć

    brak danych