• Delfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

     

     

     

     

     

     

     

    nauczyciel:

    mgr Anna K.

    pomoc nauczyciela:

    Ewa K.

    Delfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

    Delfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

     

                           

    TEMATYKA W LUTYM

     

     tydzień 1

    Kim będę, gdy dorosnę?

    Poznajemy zawody - Fryzjer - Przedszkole 31 w Koninie

    Treści programowe:

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

    Językowa aktywność dziecka

    • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
    • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
    • rozumienie znaczenia higieny osobistej
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
    • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
    • czynny udział w dekorowaniu sali
    • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
    • określanie swoich zainteresowań
    • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
    • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
    • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
    • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
    • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
    • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
    • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
    • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
    • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
    • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
    • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
    • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
    • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
    • samodzielne układanie opowiadań
    • posługiwanie się poprawną mową
    • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
    • próby samodzielnego czytania
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
    • rozpoznawanie liter pisanych
    • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
    • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
    • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
    • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
    • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
    • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
    • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

    Artystyczna aktywność dziecka

    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
    • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
    • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
    • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
    • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
    • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
    • wymienienie nazwisk znanych artystów
    • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
    • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
    • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
    • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
    • poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji
    • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

    Poznawcza aktywność dziecka

    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
    • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
    • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
    • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
    • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
    • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
    • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
    • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
    • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
    • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
    • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

     

    tydzień 2

    Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

    Naklejka Księżniczki Kopciuszek Disney Bajka Naklejki na ścianę ścienne ...

    Treści programowe:

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

    Językowa aktywność dziecka

    • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
    • rozumienie znaczenia higieny osobistej
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
    • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
    • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
    • czynny udział w dekorowaniu sali
    • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • określanie swoich zainteresowań
    • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
    • wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, np.: zło, nieuczciwość, kłamstwo; zwracanie uwagi na ich nieakceptowanie społeczne
    • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
    • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
    • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
    • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
    • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
    • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
    • samodzielne układanie opowiadań
    • posługiwanie się poprawną mową
    • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
    • tworzenie książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela
    • wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b
    • próby samodzielnego czytania
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
    • rozpoznawanie liter pisanych
    • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
    • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
    • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
    • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
    • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
    • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
    • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

    Artystyczna aktywność dziecka

    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
    • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
    • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
    • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
    • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
    • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
    • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
    • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
    • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
    • przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów
    • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
    • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
    • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
    • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
    • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

    Poznawcza aktywność dziecka

    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
    • dostrzeganie roli zabawy w rozwoju kompetencji językowych, społecznych, kontroli emocji i zdolności twórczych
    • rysowanie z wyobraźni
    • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
    • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
    • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
    • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
    • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd
    • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
    • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
    • rozpoznanie cyfry i liczby 10
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
    • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
     

    tydzień 3

    Gdzie puka sztuka?

    Szkoła Podstawowa w Pilonie

    Treści programowe:

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

    Językowa aktywność dziecka

    • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
    • rozumienie znaczenia higieny osobistej
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
    • graficzne przedstawienie za pomocą odpowiednio dobranych środków wyrazu (np. kreski, koloru) różnych stanów emocjonalnych
    • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
    • czynny udział w dekorowaniu sali
    • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • określanie swoich zainteresowań
    • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
    • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
    • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
    • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
    • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
    • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
    • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw
    • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
    • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
    • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
    • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
    • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
    • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
    • samodzielne układanie opowiadań
    • posługiwanie się poprawną mową
    • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
    • wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b
    • próby samodzielnego czytania
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
    • rozpoznawanie liter pisanych
    • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
    • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
    • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
    • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
    • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
    • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
    • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

    Artystyczna aktywność dziecka

    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
    • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
    • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
    • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
    • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
    • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
    • rozpoznawanie piosenek na podstawie wystukanego rytmu, zanuconej, zagranej melodii
    • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
    • poznawanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek, stosowanie ich, wyrażanie nastroju danego obrazu, pracy plastycznej ruchem lub za pomocą innych środków ekspresji,
    • zwracanie uwagi na otaczające nas piękno, będące wytworem działalności człowieka – architektura wnętrz, architektura zieleni
    • wymienienie nazwisk znanych artystów
    • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
    • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
    • tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą
    • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
    • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
    • poznawanie zawodów związanych z filmem: aktor, reżyser, kompozytor, charakteryzator
    • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

    Poznawcza aktywność dziecka

    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
    • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
    • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
    • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
    • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
    • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
    • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
    • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
    • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
    • rozpoznawanie cyfry i liczby 10
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
    • nazywanie źródeł dźwięków
    • nazywanie muzyki innych narodów
    • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
    • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

     

    tydzień 4

    Co łączy kurę i dinozaura?

    naklejkascienna : Komplet naklejek Dla Dzieci - Dinozaury

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
    • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

    Językowa aktywność dziecka

    • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
    • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach)

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
    • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji
    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
    • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
    • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
    • otaczanie troską roślin i zwierząt
    • czynny udział w dekorowaniu sali

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • określanie swoich zainteresowań
    • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
    • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
    • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
    • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
    • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
    • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
    • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
    • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
    • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
    • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
    • samodzielne układanie opowiadań
    • posługiwanie się poprawną mową
    • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów

    Artystyczna aktywność dziecka

    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
    • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
    • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
    • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
    • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
    • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
    • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
    • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
    • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

    Poznawcza aktywność dziecka

    • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
    • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
    • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
    • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
    • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
    • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
    • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
    • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
    • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
    • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

    układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie

    • poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
    • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych