• Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 1645
    • Oferta edukacyjna

              W naszym przedszkolu dzieci są uśmiechnięte, zadowolone i bezpieczne, w ramach różnorodnych zabaw i zajęć odkrywają i poznają otaczający ich świat na miarę swoich potrzeb i możliwości. Mamy ciekawą ofertę edukacyjną, pięknie urządzone i wyposażone pomieszczenia oraz wspaniały plac zabaw zapewniający wypoczynek w każdej porze roku. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. Dzieci posiadają naturalną potrzebę poznawania nowych rzeczy, są ciekawe świata, staramy się więc umiejętnie wyzwalać ich zainteresowania po przez prowadzone przez nas ciekawe zajęcia dydaktyczne i zabawy, które są ze sobą integralnie powiązane. Dzięki nim przedszkolaki rozwijają mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym.

              Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych metod i form pracy dydaktyczno - wychowawczej m. in. wykorzystujemy:

     • metodę pedagogiki zabawy – KLANZA,
     • metodę pedagogiki M. Montessori;
     • Matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
     • elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
     • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
     • metoda K. Orffa ,
     • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,
     • metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
      

              Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, specjalistów o wielokierunkowym wykształceniu. W naszym przedszkolu dzieci otoczone są opieką logopedyczną i pedagogiczną.

      

     ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

     W ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych przedszkolaki miały możliwość  udziału w zajęciach matematycznych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęciach badawczych rozwijających ciekawość i zainteresowanie światem otaczającej nas przyrody.

     POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

     Wszystkie dzieci, które nie tylko ze względu na udokumentowaną niepełnosprawność potrzebują wsparcia pedagogiczno-psychologicznego mogą na wniosek nauczycieli, rodzica/opiekuna uczestniczyć w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

     Pracę z dziećmi zakwalifikowanymi do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( POZ. 1591 z 2017r.

      

     JĘZYK OBCY

     W ramach podstawy programowej   w przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka  angielskiego

     Nauczanie języka obcego odbywa się w formie zabawy z wykorzystaniem materiałów wizualnych oraz z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności, takich jak ruch, muzyka, śpiew, rysowanie, kolorowanie oraz wszelkiego rodzaju gry i zabawy. Dzieci uczą się piosenek i wierszyków oraz słuchają bajek. Rozwijana jest zdolność rozumienia ze słuchu i wypowiadania krótkich, prostych zdań w języku obcym. Nauka oparta jest na treściach odpowiadających ich wiekowi oraz stopniowi rozwoju.

      

     ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

     Zajęcia odbywają się według opracowanego harmonogramu zajęć.

     Na zajęciach logopedycznych usprawniany jest aparat artykulacyjny dziecka poprzez różnorodne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne język, wargi, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego i twardego,funkcje prawidłowego połykania, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne na samogłoskach oraz rozwijane są  funkcje słuchowe. Prowadzona jest stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej dziecka oraz ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy: 

     Równoległe oddziaływanie: rodzic-terapeuta-dziecko jest wskazane i bardzo korzystne, bo zwiększa częstotliwość ćwiczeń oraz stwarza większe możliwości utrwalenia prawidłowej wymowy dziecka w różnych sytuacjach życia codziennego.

      

      

     W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY: 

      

     1. "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej" M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, MAC EDUKACJA

               Program przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem głównym edukacji wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach. Układ treści programowych skoncentrowany jest wokół form aktywności dzieci: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Treści te nie zostały pogrupowane według kryterium wieku dzieci, co w zamyśle autorek ma przyczynić się do refleksyjnej ich interpretacji przez nauczyciela w odniesieniu do indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków. Jako kryterium podziału treści na obszary edukacyjne przyjęto aktywność własną dzieci, jako cechę i stymulator rozwoju.

      

      

     2. Program "Przedszkolak zdrowy i bezpieczny" Maria Sz. , Elżbieta T.

            Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności prozdrowotnej, ruchowej, estetycznej oraz intelektualnej. Realizacja tych treści umożliwi dzieciom funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności. W koncepcji programu zostały wydzielone cztery cykle tematyczne dotyczące edukacji zdrowotnej dostosowane do potrzeb i możliwości przedszkolaka.

      

     3. Program dla dzieci zdolnych "Mały geniusz" W. Kula, Elżbieta T.

            Głównym celem programu jest stwarzanie optymalnych warunków, w których dzieci zdolne rozwiną swój potencjał, zdolności, talent. Podstawowymi formami pracy z dzieckiem są zajęcia planowane z całą grupą, w zespole lub indywidualnie.

      

     4. "Program Wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 14" Marzena W., W. Kula

            Program ten został oparty na wieloletnich obserwacjach zachowań i osiągnięć dzieci, związanych z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Zawarte w programie treści wychowania stanowią system wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi normami postępowania dla dziecka. Celem nadrzędnym programu jest wychowanie dziecka wrażliwego, mądrego, tolerancyjnego, otwartego, twórczego, przygotowanego do życia w społeczeństwie.

      

     5. Program adaptacyjny "Mamo, tato idziemy do przedszkola" W. Kula

            Program opiera się na zasadzie współpracy przedszkola z rodzicami i dziećmi. Celem głównym programu jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w społeczności przedszkolnej oraz wspomaganie rodziców dzieci przekraczających próg przedszkola.

      

     6."Witaj szkoło" Program adaptacyjny dla dzieci 6 letnich Anna S.

     Celem programu jest pomoc dziecku w pokonywaniu trudności oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem z przedszkola do klasy I.

      

     7. Innowacja pedagogiczna "Odkrywamy świat z Marią Montessori" W. Kula, Marzena W.

      

     8. Innowacja pedagogiczna "Pomóż mi samemu to zrobić" Anna K.

      

            Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju dziecka w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia. Podjęcie działań związanych z realizacją projektu zapewni wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Nauczyciel może udzielać dziecku wskazówek, ale tylko wtedy, gdy ono samo o to poprosi w myśl zasady "Pomóż mi, a zrobię to sam".

      

     9Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem edukacji daltońskiej "Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca" Anna K.

     Celem głównym jest wspieranie aktywności, samodzielności, odpowiedzialności dzieci, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne na kolejnych szczeblach edukacji oraz stworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci. Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy. Pomaga w tym wizualizacja procesów, czynności poprzez kolorowe zdjęcia - obrazy - instrukcje,  ułatwiające dziecku samodzielne wykonanie zadania.

      

     10. Innowacja pedagogiczna "Aktywne poznawanie świata muzyki" - z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Straus. Anna S.

     Celem innowacji jest pokazanie dzieciom świata muzyki klasycznej poprzez aktywne uczestniczenie w utworze muzycznym. Dzieci poprzez udział w różnych formach umuzykalnienia jak: słuchanie muzyki , gesty, elementy pantomimy i dramy, grę na instrumentach perkusyjnych oraz instrumentach niekonwencjonalnych , ruch przy muzyce, taniec, mają możliwość wchodzenia w różne role, wspólnego tworzenia i przeżywania muzyki, oraz wyrażania samego siebie.

      

     11. Program matematyczny ,,Matematyka dla Smyka''  Magdalena L.

     Program ten ma na celu zdobywanie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja jego ma wdrożyć dzieci do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej. Program został skonstruowany na podstawie metody Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. 

      

     12. Program profilaktyczny ,,Przyjaciele Zippiego'' - koordynator Barbara R.

     Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program, którego celem jest promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

      

     13. Innowacja logopedyczna ,,Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dziecka''
      
     Innowacja ta pozwala zrozumieć, jak ważne jest wczesne wspomaganie rozwoju. Przeoczenie określonych granic czasowych w rozwoju dziecka nieodwracalnie odbiera mu szanse na prawidłowe funkcjonowanie zarówno motoryczne, jak i poznawcze. Kilka pierwszych lat życia jest zwykle najcenniejszym czasem terapii, kiedy to w wielu przypadkach udaje się przesunąć granice możliwości dziecka. Stworzone przez pierwsze dwa do trzech lat podstawy rozwoju warunkują sukces zabiegów terapeutycznych. Miara tego sukcesu jest jednak inna dla każdego dziecka – w zależności od rodzaju jego problemów i stopnia zaburzenia.

     Innowacja jest skierowana do dzieci 3 letnich z grupy „Misie”, rozpoczynających edukację w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Zielonej Górze, oraz ich rodziców, którzy są niezbędnym ogniwem zapewniającym skuteczność całego procesu terapii logopedycznej. Profilaktyka logopedyczna oznacza kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, celem jej jest dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

     14. Innowacja  pedagogiczna z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego
     Weroniki Sherborne  „Razem ćwiczymy i dobrze się bawimy” Joanna B.

      

                 Realizacja innowacji ma ułatwić dzieciom proces poznania się, nawiązania kontaktu z grupą i z drugą osobą. Sprawić, że „maluszki” poczują się bezpieczne i ufne wobec nauczycieli i rówieśników. Udział w zajęciach z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne ma również zaspokoić u dzieci naturalną potrzebę ruchu, umożliwić poznanie siebie: swojego ciała, własnych możliwości, wpływając na harmonijny rozwój fizyczny. Nowatorstwem innowacji jest włączenie dorosłych partnerów, czyli rodziców w działania dzieci. Spotkania i wspólne zabawy mają popularyzować aktywny sposób spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym, być miejscem i czasem przyjemnych doznań, pozytywnych emocji i radosnej zabawy.

      

      

      

      

      
      
      
      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych