• PSZCZÓŁKI                          

     Nauczycielki prowadzące grupę :

     mgr Marzena W.

     mgr Malwina B.   

     pomoc nauczyciela: Olena B.


     nasz grupowy adres e-mail: delfiny20@op.pl

      

     TEMATYKA W LISTOPADZIE:

     2,007 Superbohaterowie Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
     • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie;
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę;
     • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • spożywanie zdrowej, różnorodnej żywności;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach;
     • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
     • podawanie adresu swojego zamieszkania;
     • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);
     • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;
     • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawieniu się nowego dziecka
     • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w pracy, wypoczynku,
     • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków
     • poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
     • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;
     • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
     • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
     • wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
     • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;

     Poznawcza aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.);
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • wykonywanie ćwiczeń w parach;
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
     • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
     • wyrzucanie śmieci do kosza;
     • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
     • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
     • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
     • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
     • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
     • nabywanie wrażliwości dotykowej.
      

     2.  Co powinien wiedzieć każdy Polak?

     Łamigłówki - DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI - SuperKid

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
     • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie;
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę;
     • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • spożywanie zdrowej, różnorodnej żywności;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
     • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
     • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
     • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
     • tworzenie planu okolicy przedszkola;
     • zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej;
     • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych;
     • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
     • wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami;
     • poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
     • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;
     • wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
     • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
     • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
     • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
     • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
     • odróżnianie druku od pisma odręcznego;
     • rozumienie wybranych znaków umownych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
     • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • improwizowanie piosenek ruchem;
     • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.

     Poznawcza aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.)
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • wykonywanie ćwiczeń w parach;
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
     • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
     • wyrzucanie śmieci do kosza;
     • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
     • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
     • nabywanie wrażliwości dotykowej;
     • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
     • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
     • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru;
     • segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium.
      

     Folkstar - Magnes drewniany - Kujawiak3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

     Magnes na lodówkę Krakowiak - stroje ludowe Ludowidła.plTreści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
     • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

     Ruchowa aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie;
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę;
     • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • spożywanie zdrowej, różnorodnej żywności;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
     • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
     • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu;
     • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary;
     • zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej;
     • poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie;
     • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
     • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
     • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć.

     Językowa aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych, przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną.

     Poznawcza aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.)
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • wykonywanie ćwiczeń w parach;
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
     • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
     • wyrzucanie śmieci do kosza;
     • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
     • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
     • nabywanie wrażliwości dotykowej.
      

       Obraz Wielka Niedźwiedzica (Ursa Major) i Mała Niedźwiedzica (Ursa na wymiar • tapeta, kultura, niebo • REDRO.pl4.  Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Dużą Niedźwiedzicę?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
     • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie;
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę;
     • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • spożywanie zdrowej, różnorodnej żywności;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
     • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
     • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem;
     • poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma;
     • poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
     • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych, przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd..;
     • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych  przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry).

     Poznawcza aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.)
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • wykonywanie ćwiczeń w parach;
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
     • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
     • wyrzucanie śmieci do kosza;
     • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
     • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
     • nabywanie wrażliwości dotykowej;
     • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych.

     TEMATYKA W PAŹDZIERNIKU:

     Zdrowe odżywianie dzieci – jak powinna wyglądać dieta dziecka? Przykładowy jadłospis - blog - Kopalnia Soli „Wieliczka”1. Jak jesienią dbać o zdrowie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę,
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
     • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
     • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi;
     • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie;
     • rozumienie konieczności przyjmowania lekarstw w czasie choroby;
     • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych);
     • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się lekarstwami, środkami chemicznymi.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
     • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
     • poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
     • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
     • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
     • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
     • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
     • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
     • odróżnianie druku od pisma odręcznego.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
     • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
     • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
     • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
     • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.)
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody  zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
     • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
     • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
     • nazywanie figur geometrycznych;
     • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy.
      

     2.  Kto może być nauczycielemZaproszenie do udziału w VI edycji projektu NAUCZYCIEL Z PASJĄ – certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa - edycja 2019 - Portal Edukacyjny

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę,
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
     • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • poznawanie wybranych przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lornetek, lup, mikroskopów.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
     • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
     • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
     • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
     • poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
     • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
     • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
     • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
     • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
     • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
     • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
     • odróżnianie druku od pisma odręcznego.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie iTd,.;
     • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
     • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
     • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
     • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.)
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody  zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
     • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno–konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
     • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
     • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
     • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
     • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
     • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
     • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych.
      

     Jesienny wiatr | Bajki i wiersze dla wszystkich3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę,
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
     • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • wykorzystywanie w zabawach i ćwiczeniach niekonwencjonalnych przyborów, np. plastikowych butelek, gumy pasmanteryjnej, gazet, sznurków, pudełek.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
     • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
     • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
     • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
     • poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
     • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
     • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
     • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
     • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
     • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
     • odróżnianie druku od pisma odręcznego.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych, przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
     • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera);
     • wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych, np.: plastikowych butelek, gazet, pudełek, folii aluminiowej itp. oraz tworzywa przyrodniczego;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
     • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
     • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
     • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
     • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.)
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody  zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
     • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
     • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
     • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
     • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych.
      

     Puzzle 1000 el. PC Zwierzęta które lubią jesień » sklep GryPlanszowe.pl « puzzle dla dorosłych - cena, opinie4.  Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
     • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
     • dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
     • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
     • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
     • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
     • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
     • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
     • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
     • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
     • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
     • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
     • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
     • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
     • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
     • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
     • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.

     Językowa aktywność dziecka:

     • aktywne słuchanie rozmówcy;
     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
     • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
     • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
     • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
     • poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa;
     • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
     • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
     • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
     • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
     • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
     • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
     • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
     • odróżnianie druku od pisma odręcznego.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
     • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
     • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
     • słuchanie czytanych, przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
     • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie;
     • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
     • wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych, np.: plastikowych butelek, gazet, pudełek, folii aluminiowej itp. oraz tworzywa przyrodniczego;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie iTd,.;
     • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
     • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;
     • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
     • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
     • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
     • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
     • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.)
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody  zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
     • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno–konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);
     • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
     • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
     • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
     • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
     • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
     • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
     • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

     TEMATYKA WE WRZEŚNIU:

     1. Co słychać w przedszkolu?Witamy w przedszkolu, cz. 2 (PD) - Pomoce dydaktyczne - Miesięcznik - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

     ● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;

     ● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;

     ● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

     ● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;

     ● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

     Językowa aktywność dziecka:

     ● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

     ● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie,

     wydzieranie;

     ● rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;

     ● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     ● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

     ● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;

     ● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z

     elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu,

     w wodzie);

     ● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;

     ● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;

     ● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy; ● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki; ● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole; ● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków; ● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem; ● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu); ● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich; ● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy; ● cieszenie się z sukcesów innej osoby; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach. Społeczny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania; ● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności; ● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru; ● szukanie kompromisu w trudnych sprawach; ● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

     ● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby; ● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; ● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu; ● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne; ● wspólne wykonywanie prac plastycznych; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań; ● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju. Poznawczy obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem; ● opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej. Językowa aktywność dziecka: ● aktywne słuchanie rozmówcy; ● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach; ● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych; ● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny; ● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi; ● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań; ● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa; ● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika; ● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów; ● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi; ● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane); ● wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

     ● układanie rymów do podanych słów; ● rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np.: przelewanie płynów, przesypywanie lub rozsypywanie różnych materiałów; ● słuchanie znanych osób, rozpoznawanie ich po głosach; ● uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne; ● wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek; ● rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko; ● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą; ● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli. Artystyczna aktywność dziecka: ● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań; ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce; ● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie; ● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku; ● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego; ● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki; ● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego; ● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych; ● posługiwanie się zabawkami na baterie; ● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną; ● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.; ● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; ● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne; ● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek; ● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich; ● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;

     ● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków. Aktywność poznawcza: ● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość; ● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; ● dzielenie się swoimi zainteresowaniami; ● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku; ● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi; ● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.); ● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku); ● poruszanie się pod dyktando nauczyciela; ● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania); ● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem); ● kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru; ● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie. 

      

     Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - licencja elektroniczna - Sklep | Arante.pl.2.  Jak być superbezpiecznym

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

     ● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;

     ● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;

     ● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

     ● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;

     ● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

     Językowa aktywność dziecka:

     ● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

     ● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie,

     wydzieranie;

     ● rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;

     ● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     ● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

     ● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;

     ● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z

     elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu,

     w wodzie);

     ● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;

     ● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami; ● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy; ● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki; ● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole; ● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków; ● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem; ● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu); ● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; ● poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach; ● poznawanie zasad zagrażających bezpieczeństwu: oddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych, bawienie się w miejscach niedozwolonych (np. przy ulicy), wpuszczanie do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi; rozmawianie z obcymi ludźmi; bawienie się lekarstwami, środkami chemicznymi; samowolne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich; ● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy; ● cieszenie się z sukcesów innej osoby; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach. Społeczny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania; ● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;

     ● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru; ● szukanie kompromisu w trudnych sprawach; ● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich; ● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby; ● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; ● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu; ● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne; ● wspólne wykonywanie prac plastycznych; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań; ● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju. Poznawczy obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem; ● opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej; ● poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie; ● zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabawa tematycznych, literatury, wycieczek. Językowa aktywność dziecka: ● aktywne słuchanie rozmówcy; ● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach; ● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych; ● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny; ● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi; ● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

     ● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa; ● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika; ● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów; ● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi; ● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane); ● wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej); ● układanie rymów do podanych słów; ● rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np.: przelewanie płynów, przesypywanie lub rozsypywanie różnych materiałów; ● słuchanie znanych osób, rozpoznawanie ich po głosach; ● uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne; ● wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek; ● rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko; ● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą; ● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli. Artystyczna aktywność dziecka: ● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań; ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce; ● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie; ● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku; ● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego; ● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki; ● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego; ● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych; ● posługiwanie się zabawkami na baterie; ● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;

     ● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.; ● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; ● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne; ● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek; ● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich; ● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu; ● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków. Aktywność poznawcza: ● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość; ● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; ● dzielenie się swoimi zainteresowaniami; ● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku; ● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi; ● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.); ● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku); ● poruszanie się pod dyktando nauczyciela; ● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania); ● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem); ● budowanie danego szeregu według wzrastającej lub malejącej: liczby elementów, wielkości, natężenia barwy; ● łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych; ● kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru; ● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie.

      

     3. Jakie są moje supermoceWydawnictwo MAC Edukacja

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

     ● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;

     ● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;

     ● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

     ● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;

     ● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody;

     ● określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu;

     ● rysowanie siebie;

     ● dostrzeganie zmian zachodzących we własnym wyglądzie pod wpływem upływającego czasu.

     Językowa aktywność dziecka:

     ● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

     ● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie; ● rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy; ● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych; ● nazywanie części ciała; ● nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała). Artystyczna aktywność dziecka: ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce. Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka: ● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw; ● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy; ● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem; ● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie); ● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych; ● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami; ● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy; ● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki; ● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole; ● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków; ● wyrabianie nawyków zdrowotnych; ● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem; ● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu); ● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; ● nazywanie części ciała; ● wskazywanie, po której stronie ciała znajduje się serce; ● dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć;

     ● dostrzeganie różnic w wyglądzie między dziewczynkami i chłopcami oraz kobietami i mężczyznami; ● utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby (np. w kontekście kształtowania prawidłowej postawy). Emocjonalny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich; ● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy; ● cieszenie się z sukcesów innej osoby; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach. Społeczny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania; ● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności; ● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru; ● szukanie kompromisu w trudnych sprawach; ● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich; ● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby; ● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; ● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu; ● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne; ● wspólne wykonywanie prac plastycznych; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań; ● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem; ● podawanie przykładów różnych zainteresowań; ● określanie tego, co dziecko robi dobrze. Językowa aktywność dziecka: ● aktywne słuchanie rozmówcy; ● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach; ● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych; ● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny; ● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi; ● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań; ● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa; ● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika; ● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów; ● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi; ● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane); ● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą; ● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli. Artystyczna aktywność dziecka: ● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań; ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce; ● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie; ● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku; ● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego; ● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki; ● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;

     ● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych; ● posługiwanie się zabawkami na baterie; ● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną; ● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.; ● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; ● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne; ● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek; ● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich; ● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu; ● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków. Aktywność poznawcza: ● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość; ● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; ● dzielenie się swoimi zainteresowaniami; ● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku; ● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi; ● nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają; ● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.); ● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku); ● poruszanie się pod dyktando nauczyciela; ● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania); ● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem); ● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;

     Pani jesień - Puzzle Factory4.  Kiedy pani jesień obchodzi urodziny?

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ● zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

     ● samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;

     ● pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;

     ● porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

     ● dbanie o porządek na półkach indywidualnych;

     ● uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

     Językowa aktywność dziecka:

     ● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

     ● wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie,

     wydzieranie;

     ● rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;

     ● wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     ● bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

     ● informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;

     ● uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z

     elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ● uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie); ● przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych; ● bezpieczne posługiwanie się nożyczkami; ● wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy; ● dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki; ● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole; ● przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków; ● wyrabianie nawyków zdrowotnych; ● przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem; ● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu); ● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich; ● zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy; ● cieszenie się z sukcesów innej osoby; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach. Społeczny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania; ● współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności; ● uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;

     ● szukanie kompromisu w trudnych sprawach; ● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; ● dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich; ● cieszenie się z sukcesów drugiej osoby; ● pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; ● szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności; ● współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; ● unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu; ● uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne; ● wspólne wykonywanie prac plastycznych; ● dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; ● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań; ● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju. Poznawczy obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka: ● podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem. Językowa aktywność dziecka: ● aktywne słuchanie rozmówcy; ● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach; ● swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych; ● przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny; ● wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi; ● odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań; ● poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, takich jak: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa; ● stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika; ● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów; ● zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi; ● całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);

     ● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą; ● umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli. Artystyczna aktywność dziecka: ● słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań; ● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce; ● śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie; ● tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku; ● odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego; ● oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki; ● słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego; ● bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych; ● posługiwanie się zabawkami na baterie; ● wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną; ● rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.; ● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; ● śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne; ● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek; ● poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich; ● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu; ● dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków. Aktywność poznawcza: ● uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość; ● dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; ● dzielenie się swoimi zainteresowaniami; ● dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku; ● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;● uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.); ● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku); ● poruszanie się pod dyktando nauczyciela; ● rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania); ● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem); ● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie; ● obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące); ● nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); ● rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad; ● poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania; ● okazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); ● zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór; ● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia; ● wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt. Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020.

      

      

      

     Zadania z programu "Bezpieczny przedszkolak"

     - wycieczka po przedszkolu (zwiedzanie wszystkich  sal, szatni, holi),

     - zwrócenie  uwagi  na oznakowania   znajdujące się  na  ścianach  (droga ewakuacyjna, zakaz palenia  na  terenie  całego przedszkola, urządzenia elektryczne),

     - zorganizowanie z dziećmi próbnego alarmu i ewakuacji,

     - oglądanie tablic obrazkowych przedstawiających przeciwstawne  zachowania (właściwe  i  niewłaściwe), analiza   plansz,  stworzenie KODEKSU PRZEDSZKOLAKA (zaprezentowanie rodzicom na zebraniu),

     - oglądanie   filmików pokazujących  zagrożenia czyhające  na dzieci, które nie przestrzegają ustalonych     zasad  w KODEKSIE PRZEDSZKOLAKA,

     - podsumowanie wiadomości z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i programu „Multimedialne przedszkole”  opowiadanie, piosenka, film, puzzle, plansze, ćwiczenia,

     - wyjście  do  ogrodu przedszkolnego, obejrzenie sprzętu, który się tam znajduje oraz ogrodzenia, obejrzenie instrukcji korzystania z urządzeń, przestrzeganie jej.

     - poznanie  podstawowych znaków  drogowych: przejście  dla  pieszych, uwaga   dzieci,   stop   oraz numerów alarmowych 112 i 997,998,999,

     - rozmowa na temat bezpiecznego poruszania się  po  pasach,  zwracanie uwagi   na   znaki   drogowe, aby  droga  do  przedszkola była zawsze bezpieczna,

     - oglądanie   plansz obrazkowych przedstawiających skrzyżowania  w  dużych miastach, poznanie sygnalizatora świetlnego,

     - wykonanie pracy plastycznej  „Sygnalizator świetlny” według instrukcji nauczyciela,

     - wycieczka na skrzyżowanie, przestrzeganie wszystkich poznanych zasad bezpieczeństwa,

     - słuchanie   zagadek związanych  z  tematyką bezpieczeństwa,

     - zorganizowanie  quizu w celu sprawdzenia   przyswojonej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

      

     „Wyprawka” czyli wyposażenie przedszkolaka:

     • Wygodne, dobrze dopasowane obuwie ze sztywną podeszwą (tak, aby dziecko mogło je samo założyć, można podpisać).
     • Wygodne ubranie, które nie będzie krępowało ruchów przy zabawie i nie będzie utrudniało dziecku korzystania z toalety  (spodnie z paskiem, szelki, koszule zapinane na guziki).
     • Ubranie na zmianę, które należy zostawić w szatni, w podpisanym worku na wieszaku.
     • Strój gimnastyczny.
     • Mokry papier toaletowy i chusteczki higieniczne.

      

     INNE INFORMACJE:

     1. Prosimy o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

     2. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym podopiecznym przy odbiorze dziecka  z  przedszkola, możemy prosić o okazanie dowodu osobistego. Dzieci odbierają rodzice lub inne dorosłe osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów (załączniki do odbioru w zakładce RODO).

     3. W przedszkolu nie zostawiamy dla dzieci zabawek ( z wyjątkiem piątku), słodyczy (wyjątek urodziny), gum, leków, witamin ani żadnych innych produktów spożywczych.

     4. Wymagania mile widziane w przedszkolu, w zakresie samoobsługi:

     • umiejętność komunikowania potrzeb fizjologicznych,
     • umiejętność podciągania bielizny,
     • umiejętność korzystania z papieru toaletowego,
     • umiejętność mycia rąk i wycierania,
     • umiejętność samodzielnego jedzenia (posługiwania się łyżką i widelcem), a także gryzienia,
     • umiejętność samodzielnego ubierania się i rozbierania – przynajmniej podejmowania takich prób.

      

     Rozkład dnia w naszej grupie:

       


        6.30 – 8.30 Wchodzimy do przedszkola, rozbieramy się, wchodzimy do sali. Witamy się z paniami i dziećmi. Rozmawiamy, podejmujemy zabawę według własnych pomysłów, zgłaszamy propozycje innych działań. Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne. Nawiązujemy i podtrzymujemy przyjazne relacje z rówieśnikami. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo z panią, utrwalając i pogłębiając zdobyte wiadomości i umiejętności. Zajęcia niekierowane.

     Gimnastykujemy się. Myjemy się (dbamy o higienę osobistą). Zajęcia kierowane.

     8.40 Jemy śniadanie (utrwalamy umiejętność kulturalnego jedzenia i  posługiwania się sztućcami, poznajemy znaczenie racjonalnego odżywiania się dla zdrowia). Pełnimy dyżur przy posiłkach. Zajęcia niekierowane. 

     https://przedszkole14zg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/d8accce745da6a65dc17d26306aa3e0ee02fa854
     9.00 Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych, zgodnie z podstawą programową (między innymi wg pedagogiki Marii Montessori) warsztatach, spotkaniach, imprezach, wspierających rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy i fizyczny. Malujemy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy, gimnastykujemy się, słuchamy bajek, opowiadań, legend, recytujemy wiersze, rozwijamy zainteresowania i zdolności twórcze, wykorzystujemy swoje możliwości w działaniu. Zajęcia kierowane i niekierowane.

      

      


     10.30 Bawimy się na przedszkolnym placu zabaw (poznajemy najbliższe środowisko,  zaspokajamy potrzebę ruchu i relaksu, przestrzegamy umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia, dokonujemy wyboru aktywności, korzystamy z zabawek do piasku i ze sprzętu sportowego). Zajęcia kierowane i niekierowane.

      

     https://przedszkole14zg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/3810a2ddc524de5e87d5057cc53403b78fa6471911.30 Przygotowujemy się do obiadu. Jemy obiad. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane.

      

      

     https://przedszkole14zg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/3810a2ddc524de5e87d5057cc53403b78fa6471911.30 Przygotowujemy się do obiadu. Jemy obiad. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane

     12.00 - 12.15 uczestniczymy w różnych formach relaksu w sali (słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, masażyki). Zajęcia niekierowane i kierowane.

      

     12.15 Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne (indywidualnie, zespołowo, z całą grupą), utrwalamy wiadomości z wykorzystaniem materiału edukacyjnego, rysujemy, kolorujemy, rozwijamy zainteresowania i zdolności. Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia niekierowane i kierowane.

     14.10- 14.45 Przygotowujemy się do podwieczorku. Jemy podwieczorek. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane i kierowane.

      

      

     14.45– 16.30 Kontynuujemy ulubione zabawy w sali lub w ogrodzie, żegnamy się, dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi, opuszczamy przedszkole, ale tylko do następnego dnia.  Zajęcia niekierowane.                     

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych