• Delfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

     

     

     

     

     

     

     

    nauczyciel:

    mgr Anna K.

    pomoc nauczyciela:

    Ewa K.

    Delfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

    Delfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na PixabayDelfin Zwierzę Dziecko - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

     

                           

    TEMATYKA W GRUDNIU

     

     tydzień 1

    Co cieszy mikołaja?

    Zobacz obraz źródłowy

    Treści programowe:

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
    • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań.

    Językowa aktywność dziecka

    • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów tp..;
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej  muzyki;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy .

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
    • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem.

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
    • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
    • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości; 
    • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
    • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
    • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
    • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
    • posługiwanie się poprawną mową;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
    • próby samodzielnego czytania;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
    • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
    • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
    • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
    • rozpoznawanie liter pisanych.

    Artystyczna aktywność dziecka

    • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
    • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

    Poznawcza aktywność dziecka

    • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
    • rysowanie z wyobraźni;
    • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
    • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
    • budowanie szeregów złożonych z wielu elementów;
    • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
    • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
    • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

     

    tydzień 2

    Jakie sporty uprawia Pani Zima?

    Zobacz obraz źródłowy

    Treści programowe:

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

    Językowa aktywność dziecka

    • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
    • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych.

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
    • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
    • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
    • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem;
    • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań;
    • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek;
    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
    • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
    • określanie swoich zainteresowań;
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
    • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);
    • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
    • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
    • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
    • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania;
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
    • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
    • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
    • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
    • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
    • posługiwanie się poprawną mową;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
    • próby samodzielnego czytania;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
    • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
    • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
    • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
    • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
    • rozpoznawanie liter pisanych.

    Artystyczna aktywność dziecka

    • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
    • instrumentacja wierszy, opowiadań;
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
    • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru;
    • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
    • wymienianie nazwisk znanych artystów;
    • tworzenie roztworów barw o różnym stężeniu, szeregowanie ich według natężenia barwy;
    • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

    Poznawcza aktywność dziecka

    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
    • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
    • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
    • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów;
    • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
    • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
    • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
    • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
    • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
    • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
    • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
     

    tydzień 3

     O czym w święta każdy z nas pamięta?

    Zobacz obraz źródłowy

    Treści programowe:

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
    • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

    Językowa aktywność dziecka

    • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów tp..;
    • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
    • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
    • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
    • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
    • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu;
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem.

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
    • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
    • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
    • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
    • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);
    • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

     

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
    • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
    • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
    • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
    • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
    • posługiwanie się poprawną mową;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
    • próby samodzielnego czytania;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
    • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
    • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
    • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
    • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
    • rozpoznawanie liter pisanych.

    Artystyczna aktywność dziecka

    • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
    • instrumentacja wierszy, opowiadań;
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
    • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru;
    • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
    • wymienianie nazwisk znanych artystów;
    • tworzenie roztworów barw o różnym stężeniu, szeregowanie ich według natężenia barwy;
    • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

    Poznawcza aktywność dziecka

    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
    • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
    • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
    • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów;
    • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
    • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
    • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
    • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
    • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
    • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
    • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

    rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

     

    tydzień 4

    Który żywioł jest najważniejszy?

    Zobacz obraz źródłowy

    Treści programowe:

    Fizyczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
    • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

    Językowa aktywność dziecka

    • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
    • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
    • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
    • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

    Artystyczna aktywność dziecka

    • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
    • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

    Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

    • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
    • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
    • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań;
    • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić;
    • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem.

    Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
    • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury;
    • czynny udział w dekorowaniu sali;
    • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu.

    Społeczny obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • określanie swoich zainteresowań;
    • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych;
    • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
    • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
    • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
    • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
    • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
    • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
    • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

    Poznawczy obszar rozwoju dziecka

    Społeczna aktywność dziecka

    • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
    • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
    • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
    • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.

    Językowa aktywność dziecka

    • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
    • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
    • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
    • posługiwanie się poprawną mową;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
    • próby samodzielnego czytania;
    • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
    • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
    • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
    • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
    • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
    • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
    • rozpoznawanie liter pisanych.

    Artystyczna aktywność dziecka

    • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
    • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
    • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
    • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
    • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
    • poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej;
    • poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca;
    • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja.

    Poznawcza aktywność dziecka

    • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
    • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
    • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;
    • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
    • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
    • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
    • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
    •  posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
    • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
    • rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci;
    • poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty;
    • poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi;
    • poznanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody;
    • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?;
    • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu.

     

     

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych