• DELFINY  

                  „Delfiny”

     Wychowawczynie: 

     mgr Joanna B.

     mgr Katarzyna P.
                                 
     Pomoc nauczyciela: 

     Edyta G.

      

     TEMATYKA W STYCZNIU:

     TYDZIEŃ 1: Czy można cofnąć czas?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. nożyczkami.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
     • określanie swoich zainteresowań;
     • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych;
     • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;
     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • próby samodzielnego czytania;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
     • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
     • rozpoznawanie liter pisanych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
     • korzystanie z wybranych urządzeń gospodarstwa domowego przy udziale osoby dorosłej;

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami;
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
     • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
     • wskazywanie pełnych godzin na zegarze;
     • mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej;
     • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
     • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
     • wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny;
     • wymienianie nazw miesięcy należących do lata;
     • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?;
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     TYDZIEŃ 2: Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

      

      Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.;
     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji;
     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. nożyczkami;

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • otaczanie troską roślin i zwierząt;
     • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu;

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich zainteresowań
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
     • poznawanie na podstawie swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i obecnie;
     • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie;
     • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji;
     • wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów;
     • nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski;
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • próby samodzielnego czytania;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
     • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
     • rozpoznawanie liter pisanych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością;
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
     • poznawanie różnych technik plastycznych;
     • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
     • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro…;
     • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
     •  posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
     • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej;
     • układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie;
     • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
     • poznanie sposobów dbania o środowisko;
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

     rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     TYDZIEŃ 3: Kto  to taki: mama mamy, tata taty?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.;
     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
     • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się;
     • dostrzeganie różnic w funkcjonowaniu dzieci, dorosłych i starszych osób;
     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym;
     • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
     • dostrzeganie w swoim otoczeniu osób chorych i cierpiących, rozumienie ich potrzeb;
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. nożyczkami;

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • czynny udział w dekorowaniu sali.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
     • określanie swoich zainteresowań;
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
     • podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty;
     • próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • poznawanie historii rodziny, jej rodowodu;
     • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
     • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
     • przygotowywanie uroczystości z okazji urodzin dzieci z grupy, pamiętanie o nieobecnych, np. z powodu choroby;
     • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
     • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
     • podejmowanie prób decydowania w ważnych sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej;
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • samodzielne układanie opowiadań;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • próby samodzielnego czytania;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
     • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
     • rozpoznawanie liter pisanych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
     • instrumentalizacja wierszy, opowiadań;
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością;
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;
     • poznawanie różnych technik plastycznych;
     • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
     • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
     • przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów;
     • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami;
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
     •  posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     TYDZIEŃ 4: Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
     • poznawanie skutków niezapobiegania chorobom;
     • wymienianie i określanie elementów składających się na zdrowy tryb życia;
     • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
     • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu;
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. nożyczkami;

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czynny udział w dekorowaniu sali;
     • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
     • określanie swoich zainteresowań;
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);
     • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
     • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy;
     • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania;
     • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny;
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
     • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości;
     • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw;
     • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej;
     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
     • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
     • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
     • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • samodzielne układanie opowiadań;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
     • rozpoznawanie liter pisanych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki;)
     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością;
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
     • poznawanie różnych technik plastycznych;
     • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
     • przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów;
     • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
     • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba;

      

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
     • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od;
     • określanie odległości położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń, np.: daleko, dalej, najdalej;
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
     •  posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
     • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?;
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania ;

      


     Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!

      

     Życzą Panie: Asia, Kasia, Edytka

      

     Czwartek 23.12.2021r.: Świąteczne tradycje.

     Cele główne:

     • przypomnienie polskich tradycji świątecznych,
     • wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia,
     • wdrażanie do uważnego słuchania,
     • wprowadzenie miłej, świątecznej atmosfery,
     • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat;
      

     1. Rozwiązywanie zagadek łączących się tematycznie ze świętami:

     Przyniesioną z lasu
     pięknie wystroimy
     na niej najpiękniejsze
     bombki powiesimy.

     / choinka /

     Te złote – lubią nosić panie
     te papierowe choinka dostanie.

     / łańcuchy /

     Pudełeczka i paczuszki,
     torebki i paczki
     w groszki, gwiazdki
     oraz w małe szlaczki.
     W środku pewnie coś miłego
     od Świętego dla każdego.

     / prezenty /

     W paseczki, gwiazdeczki,
     błyszczące, matowe.
     Podłużne, okrągłe,
     stare i nowe.
     Dzisiaj ozdobią
     gałązki świerkowe.

     / bombki /

     Jakie to święta
     gwiazdka zaczyna
     a w żłobie leży
     mała Dziecina?

     / Boże Narodzenie /

     2. Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka pt. „Wieczór wigilijny”


     Biały obrus lśni na stole,
     pod obrusem siano.
     Płoną świeczki na choince,
     co tu przyszła rano.

     Na talerzu kluski z makiem,
     karp jak księżyc srebrny.
     Zasiadają wokół stołu
     dziadek z babcią, krewni.

     Już się z sobą podzielili
     opłatkiem rodzice.
     Już złożyli wszyscy wszystkim
     moc serdecznych życzeń.

     Kidy mama się dzieliła
     ze mną tym opłatkiem,
     miała w oczach łzy, widziałem,
     otarła ukradkiem.

     Nie wiem, co też mama chciała
     szepnąć mi do ucha:
     bym na drzewach nie darł spodni,
     pani w szkole słuchał…

     Niedojrzałych jabłek nie jadł,
     butów też nie brudził…
     Nagle słyszę, mama szepce:
     - Bądź dobry dla ludzi.

     3. Rozmowa na temat treści wiersza, Rodzic zadaje dziecku pytania:

     - Kiedy rozpoczynamy wieczerzę wigilijną?

     - Czym nakryty jest stół?

     - Co wkładamy pod obrus?

     - Jakie potrawy stawiamy na stole wigilijnym?

     - Czym dzielimy się podczas wieczerzy?

     - Co składamy sobie podczas Wigilii?

     4. Praca plastyczna. Potrzebne będą: kartki papieru, klej, kredki, nożyczki.

     Zadaniem dziecka jest wycięcie trzech kółek, które będą przedstawiać talerze. Dziecko rysuje na każdym talerzu po jednej potrawie wigilijnej. Następnie wykonane talerzyki nakleja na białą kartkę (która przedstawia stół wigilijny).

     5. Podczas wykonywania zadania słuchamy pastorałki pt. „Świeć, gwiazdeczko, świeć” -Arka Noego

     https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8&t=1s

      

     ZADANIE Z KALENDARZA PRZEDSZKOLNEGO: Zrób ozdobę na choinkę.


     Środa 22.12.2021 r.:  Magia świąt.

      

     Cele główne:

     • poznawanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych,
     • zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi,
     • rozwijanie myślenia matematycznego,
     • dzielenie wyrazów na sylaby;

      

     1.Wysłuchanie opowiadania czytanego przez Rodzica pt. „Wigilijny poranek”
         
         Tego dnia Zosia wstała wcześnie rano. Umyła buzię, zęby, ubrała się i żwawym krokiem ruszyła do kuchni. Tam mama przygotowywała potrawy. 
         – W czym ci mogę pomóc, mamusiu? – Zapytała dziewczynka. – Wiem, że masz dużo pracy. W końcu musimy przygotować 12 potraw. – Po czym krzyknęła radośnie – Dziś 24 grudnia – wigilia!
         – To zaczynajmy! – zaproponowała mama. 
         Trzy godziny Zosia i jej mama przygotowywały potrawy. Zaczęły od karpia. Tata dziewczynki go uwielbia. Barszcz czerwony z uszkami to przysmak babci Haliny. Pierogi z kapustą i grzybami lubi każdy z domowników. Następnie Zosia z mamą upiekły makowiec. Dziewczynka ochoczo pomagała, jednak poczuła się zmęczona. 
         – Uff! To naprawdę ciężka praca. – powiedziała. – Pójdę na chwilę odpocząć, a potem znowu zabieramy się do pracy.

         

     2. Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje dziecku pytania:
     - O jakim dniu wspomina dziewczynka?
     - Ile potraw powinno znajdować się na wigilijnym stole? 
     - Jakie potrawy pomagała przygotować mamie Zosia?
     - Ile potraw znajduje się na naszym wigilijnym stole?                                                             
     - Którą z potraw lubisz najbardziej?
      

     3. Historyjka obrazkowa
     Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające potrawy wigilijne. Zadaniem dziecka jest wskazać te potrawy, o których była mowa w opowiadaniu i ułożyć je w kolejności od pierwszej do ostatniej. (Jeśli dziecko ma problem z tym zadaniem, czytamy opowiadanie jeszcze raz).

     4. Sylabowe potrawy
     Rodzic pokazuje ilustracje przedstawiające potrawy wigilijne. Dziecko nazywa je i dzieli ich nazwy na sylaby za pomocą określonych ruchów. Na przykład: 
     pierogi: pie – ro – gi (dziecko wykonuje tyle podskoków, przysiadów, pajacyków, klaśnięć, obrotów itp., ile jest sylab w wyrazie).

      

     „Wigilijne potrawy”

      

     Na wigilijnym stole potraw jest dwanaście.

     Co to za potrawy? Może ktoś odgadnie.

     W zależności od regionu z jakiego pochodzicie

     na wigilijnym stole inny zestaw potraw, na pewno postawicie.

     Całe rozważanie od zupy rozpoczniemy.

     A w naszych domach podczas kolacji ochoczo serwujemy:

     może to być barszczyk z pysznymi uszkami,

     jak również zupa rybna z chrupiącymi grzankami.

     Ale to nie wszystkie zupy wigilijne,

     bo na stole może stanąć siemieniotka, zupa owocowa lub migdałowa

     oraz z leśnymi grzybami – oczywiście zupa grzybowa.

     Zatem, którą zupę przedszkolaku drogi

     będziesz jadł ze smakiem podczas uroczystej kolacji?

     Kolejną potrawą są ryby wszelakie,

     pyszne śledziki w octowych zalewach i w tatarskim sosie.

     Na pewno o karpiu nie zapominajcie

     jest to świąteczna ryba, przecież o tym wiecie,

     może być smażony, albo w galarecie.

     A może na stole kapustę z grochem mama stawia?

     bo ta potrawa również na wigilijnym stole, w niektórych regionach się pojawia.

     Może to być również kapusta, kasza lub pierogi z grzybami,

     przez niektóre dzieci bardzo lubiane.

     A u innego dziecka przysmakiem tego wieczoru będzie

     kutia, kulebiak lub kluski z makiem gorące.

     A gdy ze smakiem kolację zjesz

     nie zapomnij o kompocie z suszu, ale przecież o tym wiesz!

     I kompot z owoców ugotowany, będzie do kolacji pasował też.

     Gdy na Śląsku mieszkasz

      słodkiej moczki oraz makówki na stole postawić również nie omieszkasz.

     Nie  możemy również zapomnieć o pysznych pierniczkach,

     oraz o słodkich makowcach, piernikach i serniczkach.

     Jednak opłatek święty potrawą jest najważniejszą

     tego uroczystego wieczoru domownicy się przy stole nim podzielą.

     Teraz już wiecie dzieci kochane

     jakie potrawy pojawiają się na świątecznym stole.

     W zależności od części Polski w jakiej mieszkacie

     inne potrawy przy rodzinnym stole ze smakiem w Wigilię zjadacie.

      

     5. Kuchenna magia – eksperymenty wykorzystujące środki spożywcze używane w kuchni.

     • Drożdże – eksperyment. Potrzebne będą: plastikowa przeźroczysta miska, papierowa taśma malarska, pół opakowania świeżych drożdży, 2 łyżki cukru, szklanka letniej wody, szklanka mąki pszennej, ściereczka bawełniana.

     Rodzic rozkrusza drożdże w misce, nazywa je i mówi, że to ważny składnik ciasta. Dziecko wącha drożdże i je dotyka. Rodzic pyta: Jak myślisz, po co dodaje się do ciasta drożdże? Dziecko podaje swoje pomysły, a następnie Rodzic wraz dzieckiem przygotowuje ciasto, zasypując drożdże cukrem, zalewając wodą i dodając mąki. Gdy ciasto ma już konsystencję gęstej śmietany, Rodzic prosi dziecko, by zaznaczyło poziom ciasta taśmą malarską. Następnie przykrywa miskę ściereczką i kładzie przy kaloryferze. Dziecko może obserwować zmiany zachodzące w cieście. Po 20–30 minutach Rodzic odkrywa ściereczkę, dziecko porównuje ilość ciasta przed przykryciem ściereczką i po 20–30 minutach pod ściereczką. Rodzic pyta dziecko:  Co sprawiło, że ciasto urosło? Jak myślisz, jaką temperaturę lubią drożdże? Jak się nazywają ciasta świąteczne, które się piecze z ciasta drożdżowego?

     • Kolorowe kubeczki – eksperyment. Potrzebne będą: sok z buraka, soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, przeźroczyste plastikowe kubeczki, łyżeczki. Rodzic nalewa sok z buraków do trzech kubeczków. Jeden z nich przekazuje dziecku do obejrzenia i powąchania. Prosi, by zgadło, z czego jest zrobiony ten sok. Jeżeli dziecko ma ochotę to może spróbować smaku soku. Gdy odgadnie, że jest to sok z buraków, Rodzic mówi, że ten sok może zmienić kolor. Następnie pokazuje dziecku sodę i pyta: Na jaki kolor zmieni się sok z buraków po wsypaniu sody? Następnie łączy sodę z sokiem, a roztwór zmienia kolor na niebiesko-fioletowy (soda ma odczyn zasadowy). Rodzic powtarza czynności z kwaskiem cytrynowym. Roztwór w drugim kubeczku zmieni kolor na różowo-pomarańczowy (ze względu na odczyn kwaśny). Na końcu eksperymentu dziecko porównuje kolory w trzech kubeczkach (jeden kubeczek jako próbka kontrolna zawiera tylko sok z buraków). Pytanie na zakończenie eksperymentu: Do jakiej potrawy wigilijnej używa się buraków?

     • Wybuchowa piana – eksperyment. Potrzebne będą: wysoki, wąski i przeźroczysty pojemnik (np. wazon), miska, woda, soda oczyszczona, ocet, barwnik spożywczy. Rodzic rozpuszcza barwnik spożywczy w wodzie, w wysokim pojemniku. Pojemnik wkłada do miski i wlewa ocet. Gdy do takiego roztworu wsypiemy sodę, powstanie sycząca piana, która „wystrzeli” z naczynia. Wyjaśnienie: połączenie octu i sody powoduje wytworzenie się dużej ilości dwutlenku węgla, który tworzy pianę. Rodzic mówi dziecku, że z sody i octu w małych ilościach można przygotować pastę do czyszczenia, która dobrze sprawdzi się w czasie przedświątecznych porządków.

     6. Matematyczne święta – ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne.

     Potrzebne będą: 4 papierowe lub szklane talerzyki, 23 klocki, patyczki do lodów lub pałeczki higieniczne.

     Rodzic rozkłada na dwóch talerzykach 7 klocków: na jednym 5, na drugim 2 klocki. Prosi dziecko o przeliczenie klocków i wskazanie, na którym talerzyku jest ich więcej. Zadaje dziecku pytania: Jakiego znaku trzeba użyć, by pokazać, że na jednym talerzyku jest mniej klocków, a na drugim więcej? Czy potrafisz ułożyć ten znak z patyczków? Gdy dziecko ułoży znak < odczytają zapis: dwa to mniej niż pięć, Rodzic przekłada jeden klocek tak, by na jednym talerzyku były 3 klocki, a na drugim 4. Prosi dziecko, by przeliczyło klocki i sprawdziło, czy znak < nadal pasuje. Następnie Rodzic pyta: Czy można tak rozłożyć klocki na talerzykach, by na obu było ich tyle samo? Gdy dziecko stwierdzi, że nie, Rodzic pyta: Co trzeba zrobić, by klocków było tyle samo? (Zabrać jeden klocek). Gdy klocki są już rozłożone (po 3 na dwóch talerzykach), Rodzic prosi o zmianę znaku na =. (Jeżeli dziecko nie dostrzega błędu, Rodzic pokazuje mu prawidłowe rozwiązanie). Zabawę można kontynuować, przekładając klocki na zasadzie naprzemiennego stawiania zadań: Rodzic – dziecku, dziecko – Rodzicowi.

     • Rodzic rozszerza zestaw do 4 talerzyków i 16 klocków i pyta: Jak można rozłożyć klocki na talerzykach tak, aby na każdym było ich tyle samo? Gdy dziecko podzieli klocki i rozłoży je na talerzykach, przelicza i sprawdza, czy zbiory są równoliczne. Rodzic rozsuwa talerzyki i pyta: Jakie znaki możemy ułożyć między nimi, by pokazać, że na każdym z nich jest tyle samo klocków?

     • Rodzic przygotowuje 23 klocki i 3 talerzyki. Prosi dziecko, by rozłożyło klocki po równo na wszystkich talerzykach. Po wykonaniu zadania, Rodzic prosi dziecko, by przeliczyło, ile klocków jest na talerzykach, a ile zostało bez przydziału. Celem zadania jest tworzenie zbiorów równolicznych, a nie liczenie w zakresie 23. Jeżeli Rodzic chce przeliczyć klocki z dzieckiem, to zawsze jest taka możliwość, natomiast dziecko może jeszcze popełniać błędy w tym zakresie.

     • Rodzic przygotowuje 4 talerzyki i 14 klocków. Na pierwszym talerzyku układa jeden klocek, pozostałe są puste. Rodzic mówi: Na drugim talerzyku połóż o jeden klocek więcej niż na pierwszym. Na trzecim talerzyku połóż o dwa klocki więcej niż na drugim. Na czwartym połóż o trzy klocki więcej niż na trzecim. Rodzic wspólnie z dzieckiem sprawdza poprawność wykonania zadania.

      

     ZADANIE Z KALENDARZA PRZEDSZKOLNEGO: Obejrzyj świąteczną bajkę.


     Wtorek 21.12.21r.: Świąteczne życzenia.

      

     Cele główne:

     • poznanie sposobu wykonania kartki świątecznej,
     • rozwijanie inwencji twórczej,
     • doskonalenie sprawności manualnej,

      

     1. Ćwiczenia gimnastyczne

     Dziecko zaczyna maszerować w miejscu, następnie naśladuje ruchy zwierząt:

     • Wielbłąd – chodzenie na czworakach z wysoko uniesionymi pośladkami i wyprostowanymi nogami. Symetryczne przesuwanie kończyn (prawa ręka i noga, później lewa ręka i noga) utrudnia ćwiczenie oraz jednocześnie naśladuje rzeczywisty sposób poruszania zwierzęcia.
     • Rak – chodzenie na czworakach z uniesionymi biodrami i brzuchem skierowanym do góry.
     • Żaba – skakanie na czworakach w wersji tylko do przodu lub na boki. Zabawę można urozmaicić przyjęciem pionowej pozycji co kilka skoków, która mocno aktywuje mięśnie ud.
     • Tor przeszkód (złożony np. z maskotek) -  przemieszczanie się slalomem zarówno na obu nogach, jak i skacząc na jednej lub chodząc na czworakach.

      

     2. Matematyczne święta

     Wyszukaj i policz przedmioty kojarzące się ze świętami.

     https://4.bp.blogspot.com/-ZIL_lBrSOuo/WEw4aWiqJkI/AAAAAAAABMc/G8Ms2LXLqBEoo_vpYu_s1kQ9WxYjtFi4gCEw/s1600/Policz%2Belementy%2BTrudniejsze.jpg

      

     3. Rozmowa z dzieckiem na temat zwyczaju składania bliskim i znajomym życzeń świątecznych.

      

     Zwrócenie uwagi na temat różnych możliwościach składania życzeń:

     osobiście, telefonicznie, wysyłanie e-maila, SMS-a; wysyłanie kart świątecznych za pomocą poczty.

      

     4. Czytanie dziecku przykładowych życzeń świątecznych.

      

     Tysiąca choinek w lesie, prezentów ile Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu i mniej życia w biegu, oraz tyle radości ile karp ma ości.
     ******************************
     Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.
     ******************************

     W te piękne święta niech każdy pamięta
     z głębi serca płynące życzenia:
     zdróweczka, marzeń spełnienia,
     iskierek radości i dużo miłości.

     ******************************

     Wesołych i spokojnych Świąt oraz sterty miłych prezentów pod choinką.

     ******************************
     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzenia zdrowia, wielu dobrych dni i wszelkiej pomyślności przesyła...
     ******************************
     Boże Narodzenie to czas, by przesłać Ci najserdeczniejsze życzenia miłości, spokoju i radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny.

     ******************************

     Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki.
     Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają.
     Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe.

      

     5. Praca plastyczna. Tworzenie kartki świątecznej. Potrzebne będą: kolorowe kartki papieru, nożyczki, klej, dostępne materiały (wata, cekiny, koraliki, guziki waciki, wstążki, kolorowy papier, filc, ruchome oczy, drucik kreatywny, pompony, naklejki świąteczne itp.).

     Rodzic pomaga dziecku złożyć kolorową kartkę na pół (niektóre dzieci z pewnością poradzą sobie same), a dalsza część pracy zależy już tylko od Was! Prześlijcie nam zdjęcia Waszych prac, jesteśmy bardzo ciekawe, jakie kartki stworzyliście! Poniżej znajduje się kilka pomysłów.

     Z pomocą Rodziców spróbujcie napisać na nich krótkie życzenia. Powodzenia!

      

     6. Podczas wykonywania pracy posłuchajcie polskich kolęd:

     https://www.youtube.com/watch?v=pClIOPkxMUM

     https://www.youtube.com/watch?v=uIgyu9fARGo

     https://www.youtube.com/watch?v=vbZSZV2XKQ8

      


     ZADANIE Z KALENDARZA PRZEDSZKOLNEGO: Wykonaj świąteczną kartkę.

      


     Poniedziałek 20.12.2021r.: Przygotowania do świąt.

      

      

     Cele główne:

     • wymienianie sposobów przygotowywania się do świąt,
     • rozwijanie mowy,
     • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie zdolności matematycznych.

      

     1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej "Wigilia" czytanego przez Rodzica.

     Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Od tygodnia wszyscy domownicy byli bardzo zajęci. W kuchni pachniały kapusta z grzybami, makowiec, sernik z brzoskwiniami i wiele innych przysmaków. Mama upiekła pierniczki i w niektórych zrobiła dziurki, żeby możne je było zawiesić na świątecznym drzewku obok bombek, gwiazdeczek i anielskich włosów.

     – Najwyższy czas ubrać choinkę – powiedziała mama. Tata wsadził jodłę do wielkiej donicy z ziemią, tak żeby można było ją podlewać. Dzięki temu mogła stać dłużej, a jej igiełki były zielone i pachnące. Potem oplótł jodełkę sznurem kolorowych lampek i sprawdził, czy żadna nie jest przepalona.

     – Wszystkie świecą! Reszta należy do was – stwierdził tata, przynosząc dzieciom pudełka z bombkami i innymi ozdobami. Rodzeństwo z radością rozpoczęło ubieranie choinki, bo to było ich ulubioną rodzinną tradycją.

     – Ciekawe dlaczego świątecznym drzewkiem jest zawsze jodła albo świerk? – zastanawiała się głośno Lena. – Może dlatego, żeby w domu pachniało lasem? Jak myślicie? I dlaczego na stole musi być zawsze dwanaście potraw, a nie na przykład sześć? Przecież nie damy rady wszystkiego spróbować.

     – Mhm... – mruknął Antek.

     Pozostali nic nie odpowiedzieli, bo każdy był zajęty swoimi własnymi sprawami. Janek cały czas zastanawiał się nad tym, czy noszenie toreb z zakupami sprawiło, że urosły mu mięśnie. Jak na prawdziwego sportowca przystało, już tydzień wcześniej postanowił pobić światowy rekord szybkości w… robieniu przedświątecznych porządków: pomógł tacie umyć okna, odkurzył dywan w salonie i poukładał swoje ubrania w szafie. Od dawna trenował koszykówkę i zależało mu na dobrej sprawności, więc co chwilę podskakiwał, żeby zawiesić ozdoby na najwyższych gałązkach.

     – Łap! – krzyknął Janek do brata i udał, że rzuca do niego bombkę. Antek jednak nie dał się nabrać, tylko spokojnie nawlekał pierniczki na nitki. W przeciwieństwie do Janka, martwił się, czy wybrane przez niego prezenty zadowolą najbliższych. Czy tata ucieszy się z nowej książki o kosmosie? Czy mamie spodoba się namalowany przez Antka obrazek? Czy rodzeństwo zainteresuje się kupioną przez niego grą o nazwie „Mądra flądra”? I co ważnego powinien powiedzieć, kiedy będzie składał świąteczne życzenia?  Niespodziewanie Urwis, jamnik, który uwielbiał się bawić, chwycił zębami największą gwiazdę i próbował rozerwać ją na kawałki.

     – Oddaj, to nie jest kość! – powiedziała Lena i odebrała psu zdobycz.  Rozbrykany Urwis potrącił ogonem najniższą gałązkę i zbił wielką srebrzystą bombkę.

     – Tak nie wolno! – powiedziała Lena. – Może porozmawiamy o tym w czasie wigilii? Co ty na to, Urwisku? Podobno zwierzęta mówią wtedy ludzkim głosem.

     – Strasznie hałasujecie – stwierdził ze smutkiem Antek, bo właśnie pokruszyły mu się dwa pierniczki. W tej samej chwili do pokoju weszła Ola. Położyła na stole świąteczny obrus, a pod nim sianko. Uśmiechnęła się do wszystkich.

     – Wiecie, o czym teraz pomyślałam? O tym jak, miło być z wami i jakie to szczęście, że możemy te święta spędzić razem. Mama, tata i my. Dzieci spojrzały na siostrę. Po jej słowach wszyscy poczuli spokój i radość. Choinka była już pięknie ubrana i migotała, jakby nosiła na sobie sukienkę uszytą z promieni słońca. Za oknem padał śnieg, który otulił bielą drzewa i ulice, a w domu pachniało lasem i pysznym jedzeniem. – Kto mi pomoże nakryć do stołu? – zapytała Ola. – Wszyscy! – odpowiedziało rodzeństwo. – Przecież to nasze wspólne święta.

      

     2. Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje dziecku pytania:

     - W jaki sposób bohaterowie opowiadania przygotowywali się do świąt Bożego Narodzenia?

     - Co było dla nich najważniejsze w tych przygotowaniach?

     - Na co zwróciła uwagę Ola?

     - Jak Wy przygotowujecie się do świąt?

     - Co lubicie najbardziej w tych przygotowaniach?

      

     3. Przedświąteczne porządki zabawa ruchowa. Dziecko ilustruje ruchem opowiadanie czytane przez Rodzica.

     Pora na przedświąteczne porządki. Zacznijmy od starcia kurzy na górze szafy (dziecko staje na palcach, sięga jak najwyżej ręką) oraz pod łóżkiem (dziecko kładzie się na brzuchu i wykonuje ruch ręką). Zamiatamy podłogę (dziecko porusza się krokiem dostawnym, wykonuje gesty przypominające zamiatanie). Zmywamy podłogę mopem (dziecko porusza rękami do przodu i do tyłu). Teraz myjemy okna (dziecko wykonuje naprzemienne, zamaszyste ruchy rękami) i przypinamy zasłony (wszystkie palce kolejno dotykają kciuka). Na koniec pora na przedświąteczne zakupy z rodzicami. Ojej! Nasze torby są bardzo ciężkie (dziecko idzie, tupiąc nogami). Należy nam się chwila relaksu (dziecko kładzie się i zamyka oczy).

     4. Dokończ sylaby – zabawa językowa.

     Potrzebne będą: kartoniki z sylabami: BA, BO, BI, BE. Rodzic rozkłada kartoniki na dywanie. Dziecko odkrywa kartonik i podaje słowo, które zaczyna się na tę sylabę. Jeżeli dziecko nie potrafi wymyślić słowa, czyta sylabę, np.: BO, a Rodzic kończy: ...cian. Przykładowe słowa: BA: balon, bateria, babunia, baton, banan, baza; BO: bocian, bobas, borówki, boczek, Bolek, bohater; BI: bilet, bibuła, biblioteka, bingo; BE: beczka, bekon, beton, berek, beret.

     5. Sąsiedzi liczb – zabawa matematyczna.

     Potrzebne będą: kartoniki z liczbami od 1 do 7. Rodzic układa kartoniki z liczbami:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następnie Rodzic zasłania wszystkie liczby oprócz 5 i pyta dziecko, z jakimi liczbami sąsiaduje liczba 5. Potem następuje zmiana zasłoniętej liczby. Rodzic pyta: Z jakimi liczbami sąsiadują liczby, np.: 1, 0, 7?

     6. Wysłuchanie i utrwalenie słów piosenki pt. „Choinka piękna jak las”.

     https://youtu.be/cQLTsrKFXoA

      

     ZADANIE Z KALENDARZA PRZEDSZKOLNEGO: Pomóż Rodzicom w przedświątecznych porządkach.


      

     Piątek 17.12.2021 r.:  Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?

      

     Cele główne:

     • zapoznanie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,
     • wdrażanie do uważnego słuchania,
     • rozwijanie mowy,
     • wzbogacenie słownictwa,
     • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat,
     • doskonalenie sprawności manualnej
     • rozwijanie inwencji twórczej,
     • wprowadzenie miłej, świątecznej atmosfery

      

     1. Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy pt. ,,Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?”

     ,,Pewnej ciemnej nocy, kiedy padał gęsty, biały śnieg, z nieba na ziemię wędrował mały Aniołek i niósł w ręce złoty dzwoneczek. Hop, hop, hop, hop – przeskakiwał Aniołek z płatka na płatek, aż znalazł się na ziemi. Spotkał go szary, pręgowany Kocur, który właśnie wyszedł na spacer.

     - Co ty tu robisz? spytał Kocur Aniołka.

     -Jak to co? Idę, żeby przypomnieć wszystkim, że są święta Bożego Narodzenia – odparł Anioł – będę głośno dzwonił moim dzwoneczkiem.

     -A komu potrzebne są święta Bożego Narodzenia? – mruknął niechętnie Kot.

     -Nie wiesz komu? – zdziwił się Aniołek i zadzwonił dzwoneczkiem.- Wszystkim! Wszystkim potrzebne jest Boże Narodzenie – i znowu zadzwonił.

     -Wszystkim – prychnął kocur. – Wszystkim, to znaczy komu?

     -Och – westchnął Aniołek i usiadł na zaśnieżonym płocie – to długa historia. Święta Bożego Narodzenia potrzebne są choince, żeby mogła ubrać się w kolorowe bombki, i gwiazdkom, żeby mogły wyrosnąć na czubku choinek.

     -I komu jeszcze? – zapytał zaciekawiony Kot.

     -Jeszcze? – Aniołek zastanowił się chwilkę – Boże Narodzenie potrzebne jest mamusi, żeby ubrała się w najpiękniejszą sukienkę, i tatusiowi, żeby pokazał jaki jest mocny i przyniósł do domu największą choinkę, i dzieciom, które czekają na prezenty.

     -I jeszcze? – dopytywał się Kot. – Po co jeszcze są te święta?

     -Jeszcze po to – odparł Aniołek – żeby wszyscy spróbowali jak smakuje biały, wigilijny opłatek i żeby zaśpiewali kolędę: Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

     -Tak zamruczał Kot – teraz już wiem, po co jest Boże Narodzenie. A Aniołek powędrował dalej, głośno dzwoniąc swoim dzwoneczkiem”.

     2. Rozmowa na temat treści opowiadania, Rodzic zadaje dziecku pytania:

     - Jaka była pogoda, kiedy Aniołek wędrował na ziemię?

     - Kogo spotkał Aniołek na ziemi?

     - O co Kot zapytał Aniołka?

     - Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?

     3. Praca plastyczna. Potrzebne będą: kartka, zielona farba, pędzel, kolorowa bibuła, klej.

     Dziecko maluje choinkę zieloną farbą. Następnie wykonuje kulki z kolorowej bibuły. Po wyschnięciu choinki, ozdabia ją według własnego pomysłu używając kulek wykonanych z kolorowej bibuły.

     4. Podczas wykonywania zadania słuchamy piosenki pt.,,Zbliżają się święta”.

     https://www.youtube.com/watch?v=yofoYPhYqBU

     5. Kolorowe gwiazdki – ćwiczenie oddechowe.

     Potrzebne będą: kolorowe gwiazdki wycięte z papieru, granatowa kartka A4, taśma klejąca.

     Rodzic siada z dzieckiem przy stoliku. Przed dzieckiem leżą kolorowe gwiazdki wycięte z papieru. Na środku stolika znajduje się granatowa karta imitująca niebo, przymocowana do stolika taśmą. Zadaniem dziecka jest delikatne nabranie powietrza nosem i wydmuchanie go ustami, wprawiając gwiazdki w ruch. Dziecko stara się, aby gwiazdki znalazły się na leżącej na środku stołu kartce. Zadanie należy wykonać bez użycia rąk.

      

     ZADANIE Z KALENDARZA PRZEDSZKOLNEGO: Jemy dziś pyszności: mandarynki, orzechy i zdrowe przekąski.

      

     Życzymy wszystkim miłego dnia i dużo zdrówka!


     Uwaga Rodzice!

     Od dnia 17 grudnia do 24 grudnia grupa Delfiny przechodzi w tryb nauki zdalnej z powodu choroby jednego dziecka z grupy.

     Dzieci z grupy Delfiny będą przebywały na kwarantannie od dnia 17 grudnia do 26 grudnia.

      

     Drodzy Rodzice!

     Dnia 8 listopada (poniedziałek) o godz.16.00 odbędzie się uroczystość „Pasowania na starszaka”.

     Prosimy, aby tego dnia rano do przedszkola przynieść dzieciom strój galowy, w który przebierzemy się przed występem. Dla dziewczynek biała bluzka, białe rajstopki oraz spódniczka w ciemnym kolorze. Dla chłopców biała koszula oraz ciemne spodnie (dżinsowe lub materiałowe). Przypominamy, że podczas uroczystości może być obecny jeden rodzic każdego dziecka.


      

     Przedszkolaki z najstarszej grupy rozpoczęły udział w projekcie i podczas zajęć wysłuchały wierszyka, dzięki któremu poznały małpkę Iwonę. W naszej sali  powstał Gaj Życzliwości, w którym listki na drzewach przypominają o tym, że istnieją „czarodziejskie słowa” i dzieci z grupy Delfiny starają się używać ich jak najczęściej a małpka Iwona, która siedzi na drzewie, codziennie nam o tym przypomina.

     Dzieci z grupy „Delfiny” odgrywały scenki dramowe z użyciem zwrotów grzecznościowych. Świetnie się przy tym bawiły, a po zakończonej zabawie wspólnie omówiliśmy zasady dotyczące kulturalnego powitania i pożegnania.

      

     Pierwsze zadanie z projektu Szlachetnie i Zdrowo z małpką Iwoną wykonane 😊 

      

     Dzieci z Grupy DELFINY podczas ŚWIATOWEGO DNIA MYCIA RĄK

     przypomniały sobie, jak skutecznie myć ręce, żeby zmyć wszystkie bakterie i wirusy. Wykonały również plakat, na którym każdy przedszkolak poprzez odbicie swojej rączki, zobowiązał się do przestrzegania zasad higieny każdego dnia😊

      

      

      

     TEMATYKA W PAŹDZIERNIKU:

     TYDZIEŃ 1: Jak jesienią dbać o zdrowie?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
     • nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia;
     • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;
     • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu;
     • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
     • rozpoznawanie liter pisanych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

     TYDZIEŃ 2:  Kto może być nauczycielem?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
     • nazywanie etapów edukacji.

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
     • rozpoznawanie liter;

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

     TYDZIEŃ 3: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
     • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
     • rozpoznawanie liter pisanych i drukowanych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • nauka elementów wybranych tańców ludowych, np. polki;
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • poznawanie różnych technik plastycznych;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska; technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
     • poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci;
     • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
     • poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

     TYDZIEŃ 4: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • otaczanie troską roślin i zwierząt;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
     • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
     • rozpoznawanie liter pisanych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
     • poznawanie różnych technik plastycznych;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
     • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

      


     Drodzy Rodzice!

     14 października (czwartek) o godz. 9.30 dzieci z grupy „Delfiny” będą prowadziły uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich pracowników przedszkola.

     Prosimy, aby tego dnia dziewczynki ubrane były w białe rajstopki i bluzki oraz ciemne spódniczki, natomiast chłopcy w koszule (nie muszą być białe) i ciemne spodnie (dżinsowe lub materiałowe).


     Drodzy Rodzice!

     Dnia 13 października (środa) w przedszkolu odbędzie się sesja fotograficzna.

      


      

     Drodzy Rodzice! 

     Nasza grupa "DELFINY" będzie uczyć się z małpką Iwoną jak być grzecznym i miłym, jak żyć zdrowo by mieć siły do zabawy i figlowania, do wiedzy o świecie poznawania. Przedszkolaki dowiedzą się jak chronić Ziemię, co jeść by nigdy nie bolał brzuszek i czy starszemu pokłonić się muszą.


     UCZYMY SIĘ PIOSENEK:

      

     Kolorowy deszcz

     Gdy na dworze pada deszcz,
     kiedy wszystko szare jest.
     Wyjmij kredki i narysuj, to co tylko chcesz.

     Ref: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo.
     Na zielono, na czerwono i pomarańczowo.

     Chociaż pada szary deszcz,
     kredki z deszczu śmieją się.
     Każda kredka ostrzy nosek i rysować chce.


     Ref: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo.
     Na zielono, na czerwono i pomarańczowo.


     Kolorowy pada deszcz,
     kolorowy szczeka pies.
     I parasol kolorowy rysujemy też.

      

      

     Bo w przedszkolu czeka nasza Pani

      

     Budzik rano woła mnie: - Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

     Niecierpliwie tupie but: - Ruszać czas tup, tup.

     Do przedszkola spiesz się, spiesz, hau, hau, hau!- prosi pies.

     Kotek mruczy: - Ja bym chciał z tobą iść, miau, miau.

     Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

     już od progu z uśmiechem nas wita.

     Z nami śpiewa i z nami się bawi

     i o wszystko ją można zapytać.

      

      

     Jesienna zagadka

     Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

     co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

     Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

      

     Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

     bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

     Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

     lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

     Ref.: Zagadkę…

     Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

     bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!

     Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

     lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

     Ref.: Zagadkę…

     A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

     zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

     Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

     lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

      

      


     Szanowni Rodzice!

     W dniu 3.09.2021 w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia pokazowe „Drużyny Kangura”.

     W roku przedszkolnym 2021/2022 zapisy na zajęcia „Drużyny Kangura” odbywają się tylko online.

     Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Programie Zajęć Drużyny Kangura od PRZEDSZKOLIADA.PL.

     Zapisy odbywają się na www.przedszkoliada.pl/zapisy. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

     Uczestnictwo w programie zajęć Drużyny Kangura wynosi 44 zł/miesięcznie, płatne z góry, do 10-go dnia miesiąca.

     Zajęcia „Drużyny Kangura” będą odbywały się w każdy poniedzialek począwszy od 17 września b.r.

     Wszelkie informacje otrzymają Państwo drogą mejlową, po zapisaniu dziecka.

     Zapraszamy w Aktywną Podróż po Powerkuli z Kangurem i jego Zwierzo-Przyjaciółmi.

     HURA! HURA! DRUŻYNA KANGURA!

     Z pozdrowieniami,

     Wojciech Kaczmarski 

      

     ZAJĘCIA DODATKOWE: 

     Rytmika - 30 zł /miesięcznie

     Język angielski - 37 zł /miesięcznie

     Tańce - 25 zł /miesięcznie (na ten moment nie ma nauczyciela)


     TEMATYKA WE WRZEŚNIU

     TYDZIEŃ 1: Co słychać w przedszkolu?

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
     • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka;

     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
     • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem);
     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
     • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska; technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
     • posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;
     • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;
     • nazywanie źródeł dźwięków.

      

     TYDZIEŃ 2:  Jak być superbezpiecznym?

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
     • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego;
     • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
     • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
     • podawanie numerów telefonów alarmowych do służb ratowniczych;
     • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • włączanie wyobrażeń do działań manipulacyjnych, np. przekształcenie figury ułożonej z patyczków (kwadratu) w oczekiwaną (wiatraczek);
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;
     • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny.

      

       TYDZIEŃ 3: Jakie są moje supermoce?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji;
     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych;
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
     • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;
     • nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły;
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, ¾, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

      

     TYDZIEŃ 4: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
     • wiązanie obuwia;
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

      

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
     • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
     • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
     • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
     • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
     • posługiwanie się poprawną mową;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki; 
     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska; technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
     • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka;
     • słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
     • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
     • wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste;
     • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).

      

      

      

     Drodzy Rodzice! 

     Zapraszamy na zebranie organizacyjne

     w środę  8 września 2021 o godzinie 16:30. 

      

      

     Serdecznie witamy nasze „Delfiny” – już najstarsze przedszkolaki 😊

      oraz Rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.

      

     Nasz adres korespondencyjny pozostał bez zmian 😊

     grupa.smoki@wp.pl

      

             

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych