• MISIE

     wychowawca: mgr Anna S.

     pomoc nauczyciela: Ewelina S.

     Adres e-mailowy grupy Misie:    misie-2021@o2.pl


     TEMATYKA W KWIETNIU

     1 tydzień : Chciałbym zostać sportowcem

     Grafika wektorowa Piłkarz, obrazy wektorowe, Piłkarz ilustracje i kliparty

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

      

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • rysowanie na dowolne tematy,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     2 i 3 tydzień: Chciałbym być kosmonautą

     BIBLIOTEKA NA SZWEDEROWIE: Mały kosmonauta

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     spacerowanie w pobliżu przedszkola

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
     • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

     4 tydzień: Dbamy o ziemię.

     Światowy Dzień Ziemi | Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
     • odkładanie prac na półki indywidualne.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność człowieka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • obserwowanie piszących dorosłych.
     • Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
     • Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

      

     5 tydzień: Jestem Polakiem i Europejczykiem

     Specjalna książka dla dzieci - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność człowieka

     • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością,
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słownictwo w języku obcym.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
     • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     TEMATYKA W STYCZNIU

     1, 2 tydzień: Zwierzęta są głodne

     Zwierzęta w ogrodzie – jak im pomóc zimą - Allegro.pl

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • dostrzeganie otaczającego nas piękna,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      

     3. tydzień: Babcia i dziadek.

     16 Dzień Babci, dzień Dziadka ideas | dzień babci i dziadka, kartki świąteczne, pocztówki

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),\
     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność człowieka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     4 tydzień: Zimo baw się z nami

     Zimowe zabawy | przedszkouczek.pl

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     Uwaga Rodzice !

     W związku z obostrzeniami Covidowymi prosimy o nieprzynoszenie przez dzieci zabawek i maskotek do przedszkola.

     Wczoraj rozmawiałam z dziećmi i tłumaczyłam im zaistniałą sytuację. 

     Pozdrawiam Ania S.


      


      

     TEMATYKA W GRUDNIU

     1. tydzień: Czy smoki to dinozaury?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek.

     2. tydzień: To już zima.

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

     3. tydzień: Święta tuż-tuż.

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
     • odpowiadanie na pytania

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność człowieka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • rysowanie na dowolne tematy,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

      


     Podziękowanie 

     Składam serdeczne podziękowania trójce grupowej: 

     Mamie Nikolki
     Mamie Ignasia
     Mamie Nadii

     oraz Wszystkim Rodzicom

     za zaangażowanie i przygotowanie pięknych upominków dla dzieci z okazji Pasowania na Przedszkolaka

     Gorące podziękowania dla Aktywnych! Sochaczew | e-Sochaczew.pl


     Drodzy Rodzice!!!!

     Dnia 17 listopada (środa) o godzinie 15.30 odbędzie się uroczystość
     "PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA"

     Prosimy, aby tego dnia rano do przedszkola przynieść dzieciom strój galowy, w który przebierzemy się przed występem. Dla dziewczynek biała bluzka, białe rajstopki - spódniczki tiulowe dziewczynki dostaną w przedszkolu. Dla chłopców biała koszula oraz spodnie (dżinsowe lub materiałowe). Przypominamy, że podczas uroczystości może być obecny jeden rodzic każdego dziecka.

      


     TEMATYKA W LISTOPADZIE

     1. tydzień: Pada deszcz.

     Chłopiec, Dziewczyna I Jesień Liście Ilustracja Wektor - Ilustracja złożonej z przyjaciele, sezon: 59249836

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,

     obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu

     2. tydzień: Dbamy o zdrowie.

     Dbamy o swoje zdrowie i innych | Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • korzystanie z toalety

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
     • Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
     • Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

     3. tydzień: Domowi ulubieńcy

     GRUPA ŻABKI- Domowi ulubieńcy- praca plastyczna "Kotek" - Przedszkole Źródełko

      

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
     • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność człowieka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
     • Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu − rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci
     • wskazywanie ilustracji odpowiadającej fragmentowi wysłuchanego opowiadania,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

     4. tydzień: Urządzenia w moim domu

     PRACA ZDALNA - 23 - 27.11.2020 r. - "URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE" - Przedszkole Miejskie nr 1 Bajkowy Świat w Czarnkowie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odkładanie prac na półki indywidualne,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • poznanie własnych możliwości przy
     • wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
     • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

     Grupa "Misie" i poznała małpkę Iwonkę. 

      

     Dzieci wspólnie utworzyły GAJ ŻYCZLIWOŚCI ,

      Zamieszkały w nim małpki, żyrafa, słonie i zebra.

     Zwierzątka tak jak i przedszkolaki będą się uczyć zasad grzeczności, zdrowego żywienia i życzliwości wobec siebie i innych. 

     Pierwsze zdanie z projektu Szlachetnie i Zdrowo z małpką Iwoną wykonane 😀

      

       

      


     UWAGA RODZICE GRUPY MISIE !!!

     Dnia 12 października (wtorek) o godzinie 16.00 serdecznie zapraszam Was
     na spotkanie  z Panią Beatą Ogrodowską będącą logopedą w naszym przedszkolu. Pani Beata poprowadzi spotkanie z  zakresu profilaktyki logopedycznej pt.

     JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA?
      


     DRODZY RODZICE

     Nasza grupa przystąpiła do udziału w
     Projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

     Moduł I - CZYTAMY RAZEM Z MAŁYM MISIEM
      

     RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:
     1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez
     przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
     2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw
     szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie
     dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;
     3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
     rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości
     i potrzeb dzieci;
     4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury
     dzieciom;
     WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia
     informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia
     się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

     GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST ROZWIJANIE CZYTELNICTWA, PO PRZEZ:
     1) codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci
     po świecie literatury,
     2) zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom,
     3) prowadzenie dzienniczka,
     4) stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat,
     5) wykonanie zakładek do książek wg projektu Karoliny Ząbczyk,

     Naszym grupowym przewodnikiem po świecie literatury w przedszkolu został Kubuś Puchatek, który czyta z nami bajki dla dzieci. Został przyjęty przez naszą grupę z dużym entuzjazmem.

      

     WASZYM ZADANIEM BĘDZIE CZYTAĆ W DOMU Z DZIEĆMI ICH ULUBIONE BAJECZKI:
     Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaka Kubusia Puchatka wędrować będzie zalaminowane zdjęcie misia wraz z kartką dzienniczka zostanie przekazana dzieciom. Na karcie dzienniczka rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). 
     Kolejność wędrówki Misia określę losowo lub według dziennika.

     Zachęcam Państwa do udziału w projekcie :)

     Pozdrawiam Pani Ania :)

      


     Drodzy Rodzice 

     Nasza grupa "Misie" będzie uczyć sie z małpką Iwonką jak być grzecznym i miłym, jak życ zdrowo by mieć siły, do zabawy i figlowania, do wiedzy o świecie poznawania. Przedszkolaki dowiedzą się jak chronić Ziemię, co jeść by nigdy nie bolał brzuszek i czy starszemu pokłonić się muszą.


     TEMATYKA WE PAŹDZIERNIKU

     1. tydzień: Jesień w sadzie.

     Jesień w sadzie - Bajlandia Niepubliczne Przedszkole muzyczno-językowe

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • rozpoznawanie smaku,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • nazywanie barw podstawowych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,

     2. tydzień: Smaczne warzywa.

     Dla gastronomii – Surówki i warzywa

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.
     • Artystyczna aktywność dziecka
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
     • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .
     • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.
     • Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
     • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
     • Językowa aktywność dziecka
     • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
     • Artystyczna aktywność dziecka
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
     • Poznawcza aktywność dziecka
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

     3. tydzień: Jaki jestem

     części ciała / body parts

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • składanie ubrań przed leżakowaniem.

     Językowa aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych części ciała,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych).

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wskazywanie wymienionych części ciała
     • nazywanie danych części ciała,

     4. tydzień: Moje zmysły.

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nazywanie wybranych części ciała,
     • nabywanie koordynacji ruchowej.
     • Artystyczna aktywność dziecka
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
     • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
     • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
     • Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
     • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
     • Językowa aktywność dziecka
     • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
     • Artystyczna aktywność dziecka
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.
     • Poznawcza aktywność dziecka
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • rysowanie na dowolne tematy,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     UWAGA RODZICE!

     Przypominam, że od PONIEDZIAŁKU 20 września dzieci będą odbierane przez personel przedszkola w drzwiach placówki a Państwo nie będą wchodzić na teren placówki. 

      


     TEMATYKA WE WRZEŚNIU

     1. i 2. tydzień: Pierwszy raz w przedszkolu

     Witamy w przedszkolu! – Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
     • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta),
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

     3. tydzień: Nadeszła jesień.

     JESIENNA POGODA -PADA DESZCZ - Jaś i Małgosia - Przedszkole Nr. 46 w Gdynia

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     4. tydzień: Co robią zwierzęta jesienią

     Przedszkole Miejskie nr 21 im. Misia Uszatka » Jesień i zwierzęta

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

     Poznawcza aktywność dziecka

     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

     UWAGA ZEBRANIE!

     Drodzy Rodzice zapraszam Was serdecznie na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 2 września (czwartek) o godz. 16.00

     Pozdrawiam

     Ania S.

      


     Serdecznie witamy dzieci i rodziców nowych przedszkolaków smiley

     Jesteśmy przekonane, że trudne chwile rozstania szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie.smiley 
     Nasza grupa nazywa się Misie i będą ją tworzyły wesołe 3-latki. Chcąc znaleźć naszą szatnię trzeba wejść drugim wejściem i skręcić w lewo, a za szatnią są drzwi do sali Misiów. W pierwszych dniach września poznamy naszą salę, kąciki zabaw i plac zabaw. Nauczymy się imion nowych koleżanek i kolegów oraz naszych pań. heartPoznamy zasady, które pomogą nam zgodnie i bezpiecznie bawić się w sali i ogrodzie oraz poznamy rytm dnia przedszkolaka smiley


     Adaptacja to trudny czas. Czas zmian dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Od dzieci wymaga on nie tylko przystosowania się do nowych warunków otoczenia, poznania pań i rówieśników, nowej organizacji dnia, ale przede wszystkim nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami. 

     To, co nowe i trudne, wcale nie musi być niedobre. Należy dziecko przygotować do takich sytuacji, aby potrafiło sobie z nimi poradzić. Oto kilka rad: 

      

     Mamusiu, Tatusiu! 

     Wkrótce rozpocznę swoją przygodę w Miejskim Przedszkolu nr 14. Wiecie, że to dla mnie ważny moment, dla Was również. Ten wirus trochę nam namieszał, dużo się zmieniło, dlatego przeczytajcie uważnie garść informacji, żebyśmy mogli spokojnie przyjść z uśmiechem na ustach 1 września. 

     • Przedszkole jest dla mnie otwarte w godzinach 6.30-16.30.  

      

     • Mamusiu, Tatusiu, pamiętajcie, by przebywać w przedszkolu w maseczkach zasłaniających usta oraz nos. Zaraz po wejściu zdezynfekujcie dłonie płynem znajdującym się w dystrybutorze tuż obok drzwi, a następnie pójdźmy razem do szatni znajdującej się po lewej stronie od drzwi wejściowych. 

      

     • Mamusiu, Tatusiu, zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo i zachowajmy odstęp 1,5 metra od innych rodziców przyprowadzających swoje dzieci. Postarajmy się wyjść z domu odpowiednio wcześnie, może będziemy musieli poczekać minutkę lub dwie, żeby wejść do mojego nowego przedszkola. Wiecie przecież, że lepiej teraz unikać zbyt dużej liczby osób obok siebie. 

     • Mamusiu, Tatusiu, pożegnajmy się szybko w szatni i zaprowadźcie mnie do drzwi sali “Misie” skąd odbierze mnie miła pani z przedszkola. Umówmy się wcześniej w jaki sposób się pożegnamy się i trzymajmy się tych ustaleń. Spróbujcie żegnać się ze mną czule, ale szybko. Wiem, jakie to trudne, ale postarajcie się uodpornić na moje łzy. Pamiętajcie, że one są moim sposobem na stres i rozstanie. Zwykle jednak szybko zapominam o smutku. Pamiętajcie, że Wasze zdenerwowanie i niepewność wyczuje natychmiast a wtedy… będę protestować jeszcze głośniej. Wymyślmy razem, co mogę zabrać do przedszkola, co doda mi odwagi i pocieszy.

     • Jeżeli obiecujecie, że będziecie w pobliżu, bądźcie tam i nigdzie nie odchodźcie. Zawsze mówcie mi, co zamierzacie. Jeśli będziecie chcieli wyjść z przedszkola powiedzcie mi o tym, nawet jeśli wiecie, że się rozpłaczę. Nie martwcie się, jest ze mną Pani wychowawczyni, która na pewno mnie przytuli. Jeśli będziecie chcieli powiedzieć mi, o której mnie odbierzecie, to nie mówcie, że będziecie za trzy godziny, bo ja nie wiem ile to jest. Lepiej jak usłyszę, że przyjdziecie po obiedzie, po odpoczynku, po podwieczorku. I nigdy się nie spóźniajcie. Nie chcę pomyśleć, że zapomnieliście o mnie.

      

     • Pamiętajcie, że wszystko, co mówicie na temat przedszkola wpływa na to jak w nim się czuję. Wiem, że macie prawo do przeżywania własnych emocji - ale to są sprawy dorosłych. Ja jestem dzieckiem i bardzo chciałbym słyszeć jedynie spokojne i pełne szacunku opinie. Motywujcie mnie do przedszkola w sposób pozytywny – podkreślając często ile już udało mi się osiągnąć. Opowiedzcie najbliższym o moich sukcesach (najlepiej przy mnie) - ale nie koloryzujcie.

      

     • Po poranku pełnym przygód i pysznym obiedzie musze trochę odpocząć. Będę miał swój leżak i własną, kolorową pościel. Przygotujcie mi proszę wygodną piżamkę, którą będę umiał samodzielnie założyć. Jak będę miał kłopot to pani mi pomoże, ale ja bardzo chcę móc sam się przebrać, super jest być samodzielnym przedszkolakiem. Na koniec tygodnia weźmiemy do domu piżamkę do wyprania. Jeżeli potrzebuję do zaśnięcia towarzystwa swojej mięciutkiej zabawki mogę ją przynieść, ale mój pluszowy przyjaciel musi pozostać w przedszkolu i czekać na mnie na moim leżaczku. 

     NOCKA w Little HARVARD - Przedszkole Gdańsk - Little HARVARD

     • Przedszkolne codzienność potrafi nieść wiele niespodzianek dlatego proszę, pozostawcie mi w szatni podpisane zapasowe ubrania. Mogą się przydać kiedy pyszny kompot trafi na bluzkę, pobrudzę koszulkę farbą lub fantastyczna zabawa sprawi, że zapomnę pójść do łazienki. 

      

     • A jeżeli już mowa o stroju... Mamusiu, Tatusiu, pamiętajcie, że w przedszkolu musi być mi po prostu wygodnie. Wolę nosić spodnie na gumkę niż te ciasne i sztywne, w których tak trudno odpiąć guzik. Najlepiej jeżeli założę koszulkę, a na to bluzkę, którą będę mógł zdjąć kiedy będzie mi za ciepło. Wygodne kapcie to też podstawa. Trudno dobrze się bawić kiedy kapcie mi spadają przy każdym kroku. Najlepsze będą takie zapinane na rzepy lub wsuwane, z nimi najszybciej poradzę sobie w szatni kiedy będziemy wracali do przedszkola po zabawie na placu przedszkolnym. 

      

     • Dbajcie o dobrą komunikację z moimi wychowawcami. Osoby opiekujące się mną powinny znać moje mocne i słabe strony oraz kłopoty, z jakimi właśnie się borykam. Pytajcie nie tylko o czy zjadłem obiad, ale jakie poczyniłem postępy, czy nawiązuję kontakty z rówieśnikami, w jakim stopniu jestem samodzielny. Nigdy nie porównujcie mnie do innych dzieci. Nie ma reguły, co do czasu trwania i przebiegu adaptacji. Mam prawo przechodzić ją tak,  jak przechodzę.

     • Pomóżcie mi stać się samodzielnym przedszkolakiem. Bądźcie cierpliwi, kiedy będę długo  sam się ubierał, zakładał  buty, jadł samodzielnie posiłek czy radził sobie w toalecie. Bądźcie przy mnie i wspierajcie mnie, ale nie wyręczajcie w tych czynnościach

     .

     A co jest chyba najważniejsze? Uśmiech i dobre nastawienie. Mamusiu, Tatusiu,  jeżeli zobaczę uśmiech na Waszej twarzy zamiast przerażenia to dużo szybciej poradzę sobie z rozstaniem i odnalezieniem się w grupie. Przecież wiecie, że w przedszkolu czeka na mnie wiele przygód, nawet jeżeli na początku będzie trochę trudniej to za jakiś czas na pewno będę tu wchodził z uśmiechem. 

      


      „Wyprawka” czyli wyposażenie przedszkolaka: 

     • Wygodne, dobrze dopasowane obuwie ze sztywną podeszwą (tak, aby maluszek mógł je sam założyć, podpisane). 
     • Wygodne ubranie, które nie będzie krępowało ruchów przy zabawie i nie będzie utrudniało dziecku korzystania z toalety. 
     • Ubranie na zmianę, które należy zostawić w szatni, w podpisanym worku na wieszaku.
     • Piżamka (podpisana). 
     • Mokre chusteczki, nawilżany papier toaletowy i chusteczki higieniczne. 

     Przygotowanie do samodzielności: Co_przedszkolak_umiec_powinien.pdf


     Rozkład dnia w grupie Misie:

     Grafika wektorowa She bear, obrazy wektorowe, She bear ilustracje i kliparty

     6.30 – 8.00 Witamy się, rozmawiamy, podejmujemy zabawę według własnych pomysłów, zgłaszamy propozycje innych działań. Zajęcia niekierowane.

     8.00 - 8.30 Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne. Kontynuujemy ulubione zabawy. Nawiązujemy i podtrzymujemy przyjazne relacje z rówieśnikami. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo z panią, utrwalając i pogłębiając zdobyte wiadomości i umiejętności. Zajęcia kierowane i niekierowane

     • Gimnastykujemy się. Zajęcia kierowane
     • Myjemy się (dbamy o higienę osobistą zgodnie z zaleceniami GIS). Zajęcia kierowane

     8.30 Jemy śniadanie (utrwalamy umiejętność kulturalnego jedzenia i  posługiwania się sztućcami, poznajemy znaczenie racjonalnego odżywiania się dla zdrowia). Zajęcia niekierowane.

     9.00 Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych, warsztatach, spotkaniach, imprezach, wspierających rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy i fizyczny. Malujemy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy, gimnastykujemy się, słuchamy bajek, opowiadań, legend, recytujemy wiersze, rozwijamy zainteresowania i zdolności twórcze, wykorzystujemy swoje możliwości w działaniu. Zajęcia kierowane i niekierowane

     10.30 Bawimy się na przedszkolnym placu zabaw (poznajemy najbliższe środowisko, zaspokajamy potrzebę ruchu i relaksu, przestrzegamy umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia, dokonujemy wyboru aktywności, korzystamy z zabawek do piasku i ze sprzętu sportowego, zgodnie z zaleceniami GIS). Zajęcia kierowane i niekierowane.

     11.30 Przygotowujemy się do obiadu. Jemy obiad. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane.

     12.00 - 14.15 Odpoczywamy na leżakach (słuchamy kołysanek, muzyki relaksacyjnej, bajek). Kształtujemy czynności samoobsługowe. Zajęcia niekierowane.

     14.15 – 14.45 Przygotowujemy się do podwieczorku. Jemy podwieczorek. Zajęcia niekierowane.

     14.45– 16.30 Kontynuujemy ulubione zabawy, żegnamy się, dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi, opuszczamy przedszkole, ale tylko do następnego dnia.  Zajęcia kierowane i niekierowane   

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych