• SMOKI 

     nauczycielki:

     mgr Anna S.

     mgr Marta L.

      

     pomoc nauczyciela:

     Ewelina S.

     Nasz adres korespondencyjny pozostał bez zmian

      

      


     UWAGA RODZICE !!!

      Bardzo prosimy Rodziców o przestrzeganie  ustaleń dotyczących bezpieczeństwa:

     • przyprowadzanie do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez objawów chorobowych!!!,
     • natychmiastowe, bez zbędnej zwłoki odebranie dziecka z placówki (max. do 30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
     •  w chwili występowania oznak choroby u dziecka (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar), dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

     Prosimy, by na bieżąco śledzić informacje o formie pracy placówki.     


     TEMATYKA W LISTOPADZIE

     Tydzień 1

     Jakie są moje obowiązki?

     Obowiązki dziecka 🧒 Wiersz o obowiązkach domowych dziecka ✔️ - YouTube

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata;
     • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
     • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
     • dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
     • stosowanie form grzecznościowych;
     • względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
     • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • uważne słuchanie rozmówcy;

     wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;

     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

     Tydzień 2

     Co powinienem wiedzieć o Polsce?

     Dekoracje ozdoby patriotyczne - 11 listopada Święto Niepodległości 02 (8 elementów) - Eduksiegarnia.pl

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji ruchowej;
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • nazywanie wybranych części ciała;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
     • słownictwo w języku obcym: dzień dobry, do widzenia.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
     • Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     Tydzień 3

     Jaki jest mój kraj?

     Podkładka na biurko dwustronna Mapa Polski - Studiohenry.pl

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
     • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      

     TYDZIEŃ 4

     Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

     Otulone nocą. Wielka Mała Niedźwiedzica (Paulina Chmurska) książka w sklepie CzaryMary.pl

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • korzystanie z toalety,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • dzielenie się swoimi przeżyciami;
     • mówienie o swoich potrzebach;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;

     oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki

     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Aktywność poznawcza:

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.

     TEMATYKA W PAŹDZIERNIKU

     Tydzień 1

     JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?

     Tydzień zdrowia (12 – 16.03.2018r.) – Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • korzystanie z toalety;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • składanie ubrań przed leżakowaniem;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji ruchowej;
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
     • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy;
     • systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby);
     • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych);
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • nazywanie barw podstawowych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
     • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     Tydzień 2

     KTO MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM?

     Nauczyciel Czytający Dla Dzieci W Przedszkolu Ilustracja Wektor - Ilustracja złożonej z uczenie, mieszkanie: 197664614

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie koordynacji ruchowej;
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
     • określanie tego, co dziecko lubi robić;
     • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Aktywność poznawcza:

     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;
     • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     Tydzień 3

     CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?

     Eine Vektorillustration Von Den Kindern, Die Draußen Im Herbst Spielen Lizenzfrei Nutzbare SVG, Vektorgrafiken, Clip Arts, Illustrationen. Image 84744315.

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • zakładanie ubrań, butów;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząT
      Emocjonalny obszar rozwoju dzieckA
      Społeczna aktywność dziecka:
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • określanie tego, co dziecko lubi robić;
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
     • uważne słuchanie rozmówcy;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
     • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
     • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

      Tydzień 4
      JAKI PLAN NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA?
      Praca plastyczna jesienne wiewiórki - Przedszkole Miejskie nr 107

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
     • zakładanie ubrań, butów;
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
     • odkładanie prac na półki indywidualne;
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
     • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

     Artystyczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
     • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują;
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka:

     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni;
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
     • powtarzanie krótkich rymowanek;
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
     • Artystyczna aktywność dziecka:
     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
     • liczenie palców, przedmiotów itp.;
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
     • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

     TEMATYKA WE WRZEŚNIU

     Tydzień 1

     CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

      

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;

     ●      korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

     ●      wskazywanie części ciała i ich nazywanie;

     ●      zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;

     ●      zakładanie ubrań, butów;

     ●      korzystanie z toalety;

     ●      spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

     ●      udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

     ●      nazywanie wybranych części ciała;

     ●      nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     ●      nazywanie wybranych części ciała;

     ●      dostrzeganie podstawowych różnic między dziewczynkami i chłopcami;

     ●      rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

     ●      uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami

     skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ·przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

     ·poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;

     ●      podejmowanie prób wspólnych zabaw;

     ●      rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      podawanie swojego imienia i nazwiska;

     ●      określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;

     ●      poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;

     ●      przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

     ●      nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;

     ●      podejmowanie prób wspólnych zabaw;

     ●      uczestniczenie we wspólnych zabawach;

     ●      mówienie o swoich potrzebach;

     ●      odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób;

     ●      odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;

     ●      maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

     ●      wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

     ●      słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

     ●      obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;

     ●      wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

     ●      nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

     ●      śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

     ●      rysowanie, malowanie farbami plakatowymi;

     ●      oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;

     ●      słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism.

     Aktywność poznawcza:

     ●      uczestniczenie w zabawach rozwijających;

     ●      umiejętność poznawania samego siebie;

     ●      wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów;

     ●      uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała;

     ●      nazywanie danych części ciała;

     ●      pokazywanie wymienionych części ciała u partnera;

     ●      rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

     ●      zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.

      

     Tydzień 2

     JAK BYĆ BEZPIECZNYM?

      

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

     ●      zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;

     ●      składanie ubrań przed leżakowaniem;

     ●      odkładanie prac na półki indywidualne;

     ●      spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

     ●      udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

     ●      nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

     ●      reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

     ●      uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     ●      uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ·przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

     ·poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      podejmowanie prób wspólnych zabaw;

     ●      rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;

     ●      dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;

     ●      poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      podawanie swojego imienia i nazwiska;

     ●      przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

     ●      podejmowanie prób wspólnych zabaw;

     ●      uczestniczenie we wspólnych zabawach;

     ●      mówienie o swoich potrzebach;

     ●      odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

     ●      wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

     ●      słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

     ●      różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;

     ●      powtarzanie krótkich rymowanek;

     ●      rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

     ●      nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

     ●      śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

     ●      reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

     ●      uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

     ●      nazywanie barw podstawowych;

     ●      uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Aktywność poznawcza:

     ●      uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych) wskazywanie wymienionych części ciała;

     ●      rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

     ●      powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

     ●      uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;

     ●      określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: napodprzedzawysokonisko;

     ●      porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

     ●      liczenie palców, przedmiotów itp.;

     ●      obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;

     ●      obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;

     ●      obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;

     ●      składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru − poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

      

     Tydzień 3

     JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE? 

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      oglądanie siebie w lustrze;

     ●      korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

     ●      wskazywanie części ciała i ich nazywanie;

     ●      korzystanie z toalety;

     ●      odkładanie prac na półki indywidualne;

     ●      spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

     ●      udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

     ●      nazywanie wybranych części ciała;

     ●      nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

     ●      nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

     ●      uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     ●      nazywanie wybranych części ciała;

     ●      rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

     ●      uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ●      przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

     ●      poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym;

     ●      sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia;

     ●      spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych).

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      wskazywanie odpowiednich obrazków przedstawiających różne stany emocjonalne na kostce pantomimicznej;

     ●      próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);

     ●      próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych;

     ●      dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;

     ●      poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;

     ●      współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;

     ●      uczestniczenie we wspólnych zabawach;

     ●      stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);

     ●      odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      uważne słuchanie rozmówcy;

     ●      maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;

     ●      wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

     ●      słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

     ●      wypowiadanie się prostymi zdaniami;

     ●      rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

     ●      nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

     ●      śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

     ●      uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

     ●      nazywanie barw podstawowych;

     ●      rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny.

     Aktywność poznawcza:

     ●      uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;

     ●      wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek;

     ●      podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;

     ●      rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

     ●      powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

     ●      dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze;

     ●      wskazywanie wymienionych części ciała;

     ●      nazywanie danych części ciała;

     ●      pokazywanie wymienionych części ciała u partnera;

     ●      zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;

     ●      liczenie palców, przedmiotów itp.;

     ●      rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

     ●      rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

      

      

     Tydzień 4

     CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

     ●      zakładanie ubrań, butów;

     ●      odkładanie prac na półki indywidualne;

     ●      spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

     ●      składanie ubrań przed leżakowaniem;

     ●      udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

     ●      nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

     ●      nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

     ●      reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

     ●      budowanie z naturalnych materiałów (piasek);

     ●      uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

     ●      uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

     ·przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;

     ·spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych);

     ·naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;

     ●      poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      uczestniczenie we wspólnych zabawach;

     ●      nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;

     ●      odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka:

     ●      spacerowanie w pobliżu przedszkola (na terenie ogrodu przedszkolnego).

     Językowa aktywność dziecka:

     ●      słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;

     ●      rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;

     ●      słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;

     ●      wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

     ●      słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

     ●      powtarzanie krótkich rymowanek;

     ●      wypowiadanie się prostymi zdaniami;

     ●      rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka:

     ●      słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;

     ●      nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

     ●      śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

     ●      uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;

     ●      reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

     ●      rytmiczne poruszanie się przy muzyce;

     ●      uczestniczenie w zabawach naśladowczych;

     ●      budowanie z naturalnych materiałów (piasek);

     ●      rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej.

     Aktywność poznawcza:

     ●      uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;

     ●      rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

     ●      powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;

     ●      uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);

     ●      uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;

     ●      określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: napodprzedzawysokonisko;

     ●      zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;

     ●      porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

     ●      liczenie palców, przedmiotów itp.;

     ●      obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;

     ●      rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

     ●      rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;

     ●      oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;

     ●      obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;

     ●      zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

     ●      obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;

     ●      składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

       

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych