• SMOKI 

     nauczycielki:

     mgr Urszula R.

     mgr Krystyna W.

      

     pomoc nauczyciela:

     Ewa S.

     Nasz adres korespondencyjny pozostał bez zmian:

     przedszkolaki@opoczta.pl


     TEMATYKA W KWIETNIU:

     1. Co się dzieje w kosmosie?

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

     Językowa aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych części ciała,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Poznawcza aktywność dzieck

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
     • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
     • wskazywanie wymienionych części ciała.

     2. Wielkanoc

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno- -porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

     3. Dbamy o przyrodę

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

     4. Jestem Polakiem i Europejczykiem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
     • naśladowanie czytających dorosłych, np. zabawa w czytanie,
     • słownictwo w języku obcym,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     TEMATYKA W MARCU:

     1. Chciałbym być muzykiem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
     • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

     2. Chciałbym być aktorem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach).

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
     • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     •  uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     3. Nadeszła wiosna

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

     4. Chciałbym być sportowcem.

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

     TEMATYKA W LUTYM:

     1. Jestem samodzielny w kuchni

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.

      

     2. W krainie baśni

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • zakładanie ubrań, butów.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      3. Chcę być matematykiem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • obserwowanie piszących dorosłych,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

     TEMATYKA W STYCZNIU:

     TYDZIEŃ 1: Zwierzęta są głodne. 

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

     TYDZIEŃ 2: Zimowe zabawy. 

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     •  uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

      

      

     TYDZIEŃ 3: Babcia i Dziadek. 

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

      


     Uwaga Rodzice!

     Od dnia 13 grudnia do 16 grudnia grupa Smoki przechodzi w tryb nauki zdalnej z powodu choroby jednego z pracowników przedszkola.


      

     TEMATYKA W GRUDNIU:

     TYDZIEŃ 1: Domowi ulubieńcy

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • rysowanie na dowolne tematy,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
     • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

     TYDZIEŃ 2: To już zima

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • powtarzanie krótkich rymowanek

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     TYDZIEŃ 3: Święta tuż tuż

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

      

     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     •  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     TEMATYKA W LISTOPADZIE:

     TYDZIEŃ 1: Pada deszcz

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.

     TYDZIEŃ 2: Dbamy o zdrowie

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy,
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • powtarzanie krótkich rymowanekprzestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

     TYDZIEŃ 3: Tutaj rosły paprocie

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,

     obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     TYDZIEŃ 4: Urządzenia elektryczne

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odkładanie prac na półki indywidualne,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

     W ramach udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Las, dwa, trzy. Matematyczne przygody wśród przyrody" nasze Smoki "zaadoptowały" drzewo w pobliskim parku. Będziemy odwiedzać je raz w miesiącu, obserwować i dokumentować, jak się zmienia.

      

     Cele ogólne projektu:
     - promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie,
     - nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,
     - postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów.

      


     Drodzy Rodzice!

     W naszej grupie realizowana jest innowacja pedagogiczna 

     pt. "Wszyscy jesteśmy ważni"

      

      

     Jej głównymi założeniami są:

     • integrowanie grupy, wzmacnianie poczucia, że każdy jest ważnym jej członkiem;
     • kreowanie postawy współpracy w grupie;
     • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
     • podejmowanie prób stosowania empatycznej komunikacji;
     • nauka rozpoznawania i nazywania emocji, szukanie sposobów na radzenie sobie z nimi;
     • nauka samoregulacji;
     • budowanie świadomości, że wszyscy ludzie odczuwają emocje.

     Drodzy Rodzice!

     W naszej grupie realizowana jest innowacja pedagogiczna 

     pt. "Angielski śpiewająco
     - zabawy z językiem angielskim w przedszkolu"

       

     Jej głównymi założeniami są:

     • uczestniczenie dzieci w rozmaitych zabawach w języku angielskim, nauka powitanek, rymowanek, piosenek, zabaw ruchowych, gier, czytanie krótkich bajek;
     • zrozumienie i wykonanie prostych poleceń nauczycielki;
     • zapoznanie dzieci w kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych;
     • podejmowanie przez dzieci prób mówienia w języku angielskim;
     • zbudowanie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego.

     Nasza grupa bierze udział w programie

     "Mamo, Tato, wolę wodę!"

     Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

      Po materiały dla chętnych rodziców zapraszamy na strone:

     https://wolewode.pl/dla-rodzicow/#news


     Drodzy Rodzice!

     Smoki przystąpiły do udziału w ekologicznym projekcie

           

     • Cele główne projektu to:
     • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
     • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
     • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
     • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
     • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
     • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
     • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;

      

     Wyzwanie na październik : Kącik makulatury

     W październiku przypada Dzień Drzewa, dlatego jest to dobry moment, by zwrócić uwagę na ochronę drzew i oszczędzanie papieru. W sali przedszkolnej stworzymy (już na stałe) kącik makulatury – będzie to pojemnik umiejscowiony w kąciku plastycznym, do którego będzie trafiać różnego rodzaju papier: kartki, które tylko częściowo zostały wykorzystane, nieudane rysunki, ścinki po pracach plastycznych, kartki zadrukowane po jednej stronie (rodzice przedszkolaków również mogą włączyć się w tę akcję i dostarczać do przedszkola taki papier). Każdy w dowolnym momencie będzie mógł sięgnąć po papier z tego pojemnika i ponownie wykorzystać kartkę. Zgromadzony tam papier może przydać się również do różnorodnych prac plastycznych, które nie wymagają użycia czystej kartki w dużym formacie.

     Więc pora na działanie, podejmujemy ekowyzwanie!


     DRODZY RODZICE

     Nasza grupa przystąpiła do udziału w
     Projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

     Moduł I - CZYTAMY RAZEM Z MAŁYM MISIEM
      

     RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:
     1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez
     przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
     2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw
     szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie
     dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;
     3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
     rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości
     i potrzeb dzieci;
     4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury
     dzieciom;
     WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia
     informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia
     się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

     GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST ROZWIJANIE CZYTELNICTWA, PO PRZEZ:
     1) codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci
     po świecie literatury,
     2) zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom,
     3) prowadzenie dzienniczka,
     4) stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat,
     5) wykonanie zakładek do książek wg projektu Karoliny Ząbczyk,

      

     WASZYM ZADANIEM BĘDZIE CZYTAĆ W DOMU Z DZIEĆMI ICH ULUBIONE BAJECZKI:
     Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaka Kubusia Puchatka wędrować będzie zalaminowane zdjęcie misia wraz z kartką dzienniczka zostanie przekazana dzieciom. Na karcie dzienniczka rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). 

      

     Zapraszamy do udziału w projekcie smiley


     TEMATYKA W PAŹDZIERNIKU:

     TYDZIEŃ 1: Jesień w sadzie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • rozpoznawanie smaku,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
     • rysowanie na dowolne tematy,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     TYDZIEŃ 2: Jesień w ogrodzie

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • rozpoznawanie smaku,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
     • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

     TYDZIEŃ 3: O sobie samym

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
     • składanie ubrań przed leżakowaniem.

     Językowa aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych części ciała,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
     • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,
     • wskazywanie wymienionych części ciała
     • nazywanie danych części ciała,

     układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych

     TYDZIEŃ 4: Moje zmysły

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • wskazywanie wymienionych części ciała.

     TEMATYKA WE WRZEŚNIU:

     TYDZIEŃ 1: W przedszkolu

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nazywanie wybranych części ciała.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     TYDZIEŃ 2: Droga do przedszkola

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • rysowanie na dowolne tematy,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej

     TYDZIEŃ 3: Nadeszła jesień

      

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

     TYDZIEŃ 4: Co robią zwierzęta?

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odkładanie prac na półki indywidualne,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.
     • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają),
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

      


      

     Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym! smiley

     Nie jesteście już Misiami, a Smokami. Mamy nową salę i nowe panie, które czekają na Was z otwartymi ramionami. Mamy nadzieję, że czeka nas w tym roku wiele wspaniałych przygód i radość z nauki w atmosferze beztroskiej zabawy i współpracy.

     Do zobaczenia w przedszkolu!

     heart

      


     UWAGA RODZICE !!!

      Bardzo prosimy Rodziców o przestrzeganie  ustaleń dotyczących bezpieczeństwa:

     • przyprowadzanie do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez objawów chorobowych!!!,
     • natychmiastowe, bez zbędnej zwłoki odebranie dziecka z placówki (max. do 30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
     •  w chwili występowania oznak choroby u dziecka (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar), dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

     Prosimy, by na bieżąco śledzić informacje o formie pracy placówki.     

       

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych