•                                                                           Wektory stockowe: biedronka, karta biedronka, biedronka karta - rysunki, obrazy, ilustracje | Depositphotos

     Zobacz obraz źródłowy          

     nauczycielka: mgr Barbara R.

     pomoc nauczyciela: Edyta K.

     e-mail: misie.basia@gmail.com

                        Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

                                                                         

     TEMATYKA W LUTYM

     tydzień 1

     Kim będę, gdy dorosnę?

     ZAWODY x24 Plansze edukacyjne 7649130905 - Allegro.pl

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

     Językowa aktywność dziecka

     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
     • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
     • czynny udział w dekorowaniu sali
     • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
     • określanie swoich zainteresowań
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
     • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
     • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
     • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
     • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
     • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
     • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
     • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
     • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
     • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
     • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
     • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
     • samodzielne układanie opowiadań
     • posługiwanie się poprawną mową
     • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
     • próby samodzielnego czytania
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
     • rozpoznawanie liter pisanych
     • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
     • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
     • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
     • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
     • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
     • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
     • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
     • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
     • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
     • wymienienie nazwisk znanych artystów
     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
     • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
     • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
     • poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji
     • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
     • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
     • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
     • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

      

     tydzień 2

     Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

     Obraz Kot w butach, fototapeta na ścianę - BajeczneObrazy.pl

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

     Językowa aktywność dziecka

     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
     • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
     • czynny udział w dekorowaniu sali
     • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich zainteresowań
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
     • wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, np.: zło, nieuczciwość, kłamstwo; zwracanie uwagi na ich nieakceptowanie społeczne
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
     • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
     • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
     • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
     • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
     • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
     • samodzielne układanie opowiadań
     • posługiwanie się poprawną mową
     • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
     • tworzenie książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela
     • wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b
     • próby samodzielnego czytania
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
     • rozpoznawanie liter pisanych
     • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
     • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
     • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
     • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
     • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
     • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
     • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
     • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
     • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
     • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
     • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
     • przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów
     • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
     • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
     • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
     • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
     • dostrzeganie roli zabawy w rozwoju kompetencji językowych, społecznych, kontroli emocji i zdolności twórczych
     • rysowanie z wyobraźni
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
     • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
     • rozpoznanie cyfry i liczby 10
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
      

     tydzień 3

     Gdzie puka sztuka?

     Filharmonia Dzieciom. Karnawałowy korowód muzyczny - Śląsk, Czas Dzieci

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

     Językowa aktywność dziecka

     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
     • rozumienie znaczenia higieny osobistej
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
     • graficzne przedstawienie za pomocą odpowiednio dobranych środków wyrazu (np. kreski, koloru) różnych stanów emocjonalnych
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
     • czynny udział w dekorowaniu sali
     • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich zainteresowań
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
     • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
     • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
     • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
     • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
     • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw
     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
     • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
     • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
     • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
     • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
     • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
     • samodzielne układanie opowiadań
     • posługiwanie się poprawną mową
     • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
     • wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b
     • próby samodzielnego czytania
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
     • rozpoznawanie liter pisanych
     • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
     • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
     • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
     • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
     • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
     • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
     • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
     • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
     • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
     • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
     • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
     • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
     • rozpoznawanie piosenek na podstawie wystukanego rytmu, zanuconej, zagranej melodii
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
     • poznawanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek, stosowanie ich, wyrażanie nastroju danego obrazu, pracy plastycznej ruchem lub za pomocą innych środków ekspresji,
     • zwracanie uwagi na otaczające nas piękno, będące wytworem działalności człowieka – architektura wnętrz, architektura zieleni
     • wymienienie nazwisk znanych artystów
     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
     • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
     • tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą
     • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
     • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
     • poznawanie zawodów związanych z filmem: aktor, reżyser, kompozytor, charakteryzator
     • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

     Poznawcza aktywność dziecka

     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
     • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
     • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
     • rozpoznawanie cyfry i liczby 10
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
     • nazywanie źródeł dźwięków
     • nazywanie muzyki innych narodów
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
     • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

      

     tydzień 4

     Co łączy kurę i dinozaura?

     Fototapeta dla dzieci dinozaury,jezioro,ptaki,l212 7131552001 - Allegro.pl

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
     • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
     • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

     Językowa aktywność dziecka

     • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
     • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
     • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
     • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
     • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
     • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach)

     Artystyczna aktywność dziecka

     • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji
     • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
     • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
     • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
     • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
     • otaczanie troską roślin i zwierząt
     • czynny udział w dekorowaniu sali

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich zainteresowań
     • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
     • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
     • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
     • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
     • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
     • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
     • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
     • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
     • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
     • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
     • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
     • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
     • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
     • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata

     Językowa aktywność dziecka

     • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
     • samodzielne układanie opowiadań
     • posługiwanie się poprawną mową
     • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
     • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
     • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów

     Artystyczna aktywność dziecka

     • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
     • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
     • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
     • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
     • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
     • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
     • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
     • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
     • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
     • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
     • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
     • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
     • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
     • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
     • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
     • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
     • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
     • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

     układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie

     • poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
     • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
     • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
     • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
     • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

      

      

      

                                 Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

      

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych