•           W ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych przedszkolaki w Wesołej 14 biorą udział w zajęciach:

     "Mały matematyk"

                 Przedszkolaki w wieku 4- 6 lat biorą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania związane z matematyką. Głównym celem programu jest rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień matematycznych. A także  stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia oraz działania. Zajęcia mają umożliwić i wyzwolić potencjał intelektualny i twórczy dzieci oraz    stworzyć warunki do   realizowania się indywidualnej predyspozycji rozwojowej przedszkolaka. Jest to program promujący dzieci zdolne, wzbogacający proces wychowawczy tak, by pomógł im osiągnąć poziom odpowiadający ich możliwościom. Program zawiera cele, treści, metody i formy pracy, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego w spójny sposób uzupełniają ją. Na zajęciach przedszkolaki w formie zabawy, gier, zadań matematyczno- logicznych będą mogły rozwijać swoje indywidualne predyspozycje do kształtowania zdolności matematycznych. Przedszkolaki w trakcie zajęć będą miały możliwość kształtowania pozytywnej samooceny, rozwijania samodzielnego myślenia i działania.

     "Mały plastyk"

     Założeniem zajęć jest rozwijanie samodzielności, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcanie do podejmowania inicjatywy, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze. Rozwój pod względem artystycznym stanowi podstawę rozumienia sztuki i świadomego jej odbioru. Interesuje nas poszerzanie zainteresowań dzieci sztuką, a także ich twórczy rozwój. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy z dziećmi i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności.
     cele zajęć:
     - rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej
     - wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej
     - gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik
     - doskonalenie sprawności manualnej
     - nazywanie podstawowych materiałów plastycznych
     - bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami
     - malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
     w zakresie wiadomości dotyczących środków wyrazu: nazywanie - podstawowych barw, tworzenie barw pochodnych, rozróżnianie ich na ciepłe i zimne, tworzenie waloru barw
     - rysowanie różnego typu kredkami
     - malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
     - próby wykonywania dekoracji do sali
     - zwracanie uwagi na utrzymanie porządku w miejscu pracy

      

                       

      

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole Nr 14
    • przedszkole_14@poczta.onet.pl
    • 68-327-22-33, 68-32441-20
    • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych